ศูนย์กีฬารามาธิบดี

ประวัติศูนย์กีฬาและสโมสร  กองทุนสวัสดิการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด

            ศูนย์กีฬา และสโมสร ก่อตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาให้บุคลากร และนักศึกษา มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที่สมบรูณ์ และเพียงพอในแต่ละบุคคล อีกทั้งมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะสามารถเพิ่มผลการทำงานโดยรวมของรามาธิบดีอย่างต่อเนื่อง  
            กองทุนสวัสดิการ โดยการนำทีมของ รศ.นพ. พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ (ประธานกองทุนสวัสดิการคณะ และรองคณะบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลในสมัยนั้น) และ รศ.นพ. สรายุทธ สุภาพรรณชาติ (ประธานคณะทำงานบริหารศูนย์กีฬา และสโมสรในขณะนั้น) ได้ริเริ่ม ก่อตั้ง เปิดศูนย์กีฬาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 
            ศูนย์กีฬา และสโมสร เปิดให้บริการ เฉพาะบุคลากร และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทุกวัน เวลา 06.00 – 22.00 น. โดยมีการให้บริการ ดังนี้

 • ห้อง Cardio training ประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกาย Treadmill Bike และ Stepper
 • ห้อง Weight training ประกอบด้วย Weight machine ครบครัน,Smith machine
 • ห้อง Studio ประกอบด้วย Class-Activity มากกว่า 20 ชม./สัปดาห์ Cable column และ Free weight
 • สนามแบบมินตัน 2 สนาม
 • โต๊ะเทเบิลเทนนิส 2 โต๊ะ
 • สนามเทนนิส 2 สนาม
 • สนามตะกร้อ
 • สนามฟุตซอล / บาสเกตบอล / วอลเล่ย์บอล
 • สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น Locker, ห้องอาบน้ำ, หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ฯลฯ

 

          ยิ่งไปกว่านั้น ศูนย์กีฬา และสโมสร ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ บุคลากร และนักศึกษา มีระดับกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ โดยให้กายออกกำลังกาย และกิจกรรมกีฬา เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

 • ศูนย์กีฬาฯ พาตะลุย : ออกกำลังกายสะสมเป็นคะแนนเพื่อร่วมตะลุยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • รามาน้อย : พัฒนาบุตรสายตรงของบุคลากร ให้เป็นคนเต็มคนด้วยกิจกรรมกีฬา และนันทนาการต่างๆ
 • ขยับร่างกายคลายเครียด : ออกกำลังกายเชิงรุกในหน่วยงาน
 • ยางยืด ยืดชีวิต : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการออกกำลังกาย
 • ทดสอบสมรรถภาพทางกาย : รู้ระดับสมรรถภาพทางกาย ทั้ง เปอร์เซ็นต์ ไขมัน, ความแข็งแรงของหัวใจ, กล้ามเนื้อ
   
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ คุณวิทพงศ์ สินสูงสุด E-mail: wittapong@yahoo.com
  คุณจิรณี จารุจิรภัทร  
  คุณมนันยา เสงี่ยมสมุทธ  
  เบอร์โทรภายใน 2595