You are here

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าประจำปีการศึกษา 2565

สำหรับผู้สมัครใน หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ปีการฝึกอบรม 2565

ต้องสมัครใน 2 ส่วน คือ

1. สมัครในระบบของแพทยสภา (การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2565)

           - เข้าไปสมัครในเว็บไซต์ : http : // www.tmc.or.th/tcgme  

 

2. สมัครในระบบรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ออนไลน์ ปีการฝึกอบรม 2565

 

    งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

      2.1  เข้าไปสมัครและดูรายละเอียดการสมัครในเว็บไซต์  :  http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in 

      2.2  หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้อง upload ในระบบ

                  2.2.1  รูปถ่ายประกอบการสมัคร

                  2.2.2  สำเนาปริญญาบัตร

                  2.2.3  สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                  2.2.4  สำเนาใบรับรองผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา(Transcript)

                  2.2.5  สำเนาบัตรประชาชน

                  2.2.6  สำเนาทะเบียนบ้าน

                  2.2.7  บทความบรรยายเหตุผลที่เลือกสมัคร

                  2.2.8  หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก

                  2.2.9  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ที่สามารถใช้ได้ มีดังนี้

                  2.2.10 ใบรับรองจากจักษุแพทย์ว่าไม่มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ 3 มิติ (Stereopsis) และ ไม่มีการมองเห็นภาพซ้อน (diplopia) 

                  2.2.11  หลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี ) 

 

           2.3 หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้องส่งฉบับจริงมาที่ภาควิชาโสตฯ โดยเรียนหัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (ไม่ต้อง upload ในระบบ)

                   2.3.1    หนังสือแนะนำตัว (recommendation letter) จำนวนอย่างน้อย 3 ฉบับ  

 3. จำนวนที่รับในปีการฝึกอบรม 2565        2           คน      

 4. กำหนดการสอบสัมภาษณ์        วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ณ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น1 

 
 
 
 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250