ประกาศรายชื่อแพทย์ผู้ผ่านคัดเลือก ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ปี2567

ประกาศภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ผลการคัดเลือกแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อ
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพ เวชกรรมด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ปีการฝึกอบรม 2567