ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

สำหรับผู้สมัครใน หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ปีการฝึกอบรม 2565

ต้องสมัครใน 2 ส่วน คือ

 

1. สมัครในระบบรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ออนไลน์ ปีการฝึกอบรม 2565  (สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 เมษายน 2565)

  งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 1.1  เข้าไปสมัครและดูรายละเอียดการสมัครในเว็บไซต์  :  http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in 

 1.2  หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้อง upload ในระบบ

                  1.2.1  รูปถ่ายประกอบการสมัคร

                  1.2.2  สำเนาปริญญาบัตร

                  1.2.3  สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                  1.2.4  สำเนาใบรับรองผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา(Transcript)

                  1.2.5  สำเนาบัตรประชาชน

                  1.2.6  สำเนาทะเบียนบ้าน

                  1.2.7  บทความบรรยายเหตุผลที่เลือกสมัคร

                  1.2.8  หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก

                  1.2.9  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ที่สามารถใช้ได้ มีดังนี้

                  1.2.10 ใบรับรองจากจักษุแพทย์ว่าไม่มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ 3 มิติ (Stereopsis) และ ไม่มีการมองเห็นภาพซ้อน (diplopia) 

                  1.2.11  หลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี ) 

   1.3 หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้องส่งฉบับจริงมาที่ภาควิชาโสตฯ โดยเรียนหัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (ไม่ต้อง upload ในระบบ)

                   1.3.1    หนังสือแนะนำตัว (recommendation letter) จำนวนอย่างน้อย 3 ฉบับ  

 

2. สมัครในระบบของแพทยสภา (การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2565) กรณีผ่านการสัมภาษณ์

           - เข้าไปสมัครในเว็บไซต์ : http : // www.tmc.or.th/tcgme  

 

 3. จำนวนที่รับในปีการฝึกอบรม 2565        2           คน      

 4. กำหนดการสอบสัมภาษณ์        จะแจ้งเพื่อทราบอีกครั้ง