You are here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Cervicogenic dizziness. Is it real?

  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 ขอเรียนเชิญแพทย์  นักแก้ไขการได้ยิน  นักกายภาพบำบัด และบุคลากร
ทางการแพทย์อื่นๆ   เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เรื่อง Cervicogenic dizziness. Is it real?  
ระหว่างวันที่  28-30 พฤศจิกายน 2561  ณ  ห้อง Meeting room ชั้น 13 
                          ศูนย์ประชุมพญาไทพลาซ่า

 

           กำหนดการอบรม รายละเอียดติดต่อ

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250