โดย ผศ. พญ.ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย Pimonrat Ketsawatsomkron, PhD ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย รศ. พญ.หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์ ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย รศ.พญ.ธัชวรรณ จิระติวานนท์ ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย ผศ.นพ.วรเดช หงส์สาคร ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย รศ.พญ.อัจฉราพร พงษ์ทิพพันธ์ ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย อ.นพ.วีรภัทร สมชิต ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย ผศ.พญ.พธู ตัณฑ์ไพโรจน์ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย อ. นพ.ทวีวัฒน์ อัศวโภคี ผศ. นพ.จักรพันธ์ จิรสิริธรรม ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น. 
 
โดย อ. พญ.เพราพิลาศ ศรีสุวรรณ ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย อ. นพ.ธีรพงษ์ รัตนนุกรม ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย ผศ. ดร. นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ ในวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 09.00น.