โดย อ.นพ.วีรภัทร สมชิต ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย ผศ.พญ.พธู ตัณฑ์ไพโรจน์ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย อ. นพ.ทวีวัฒน์ อัศวโภคี ผศ. นพ.จักรพันธ์ จิรสิริธรรม ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น. 
 
โดย อ. พญ.เพราพิลาศ ศรีสุวรรณ ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย อ. นพ.ธีรพงษ์ รัตนนุกรม ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย ผศ. ดร. นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ ในวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 09.00น.
 
โดย ผศ. พญ.พธู ตัณฑ์ไพโรจน์ ในวันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 09.00น.
 
โดย ศ. ดร. นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 09.00น.
 
โดย ผศ. นพ.ศรีเธียร เลิศวิกูล ในวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 09.00น.
 
โดย ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ  ในวันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00น.
 
โดย อ.นพ.สิระ กอไพศาล ในวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00น.
 
โดย รศ.ดร.ภญ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ ในวันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.