โดย  ผศ. นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล ในวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย รศ. พญ.กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ หมื่นพินิจ ในวันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย อ. พญ.จตุพร ดวงกำ ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย อาจารย์ นายแพทย์นพดล ไชยสิทธิ์ ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย รศ. ดร. นพ.ชัชวาล ศิลปกิจ ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย รศ. พญ.สาวิตรี พรานพนัส ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย ผศ. นพ.ธีระภัทร เจริญวิทย์ ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย อ. พญ. ณัฎฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์ ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย ผศ. ดร. นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย อ. นพ.สยาม ค้าเจริญ ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย อ. นพ.นพดล ไชยสิทธิ์ ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.