โดย อ. พญ. ณัฎฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์ ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย ผศ. ดร. นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย อ. นพ.สยาม ค้าเจริญ ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย อ. นพ.นพดล ไชยสิทธิ์ ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย ผศ. พญ.ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย Pimonrat Ketsawatsomkron, PhD ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย รศ. พญ.หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์ ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย รศ.พญ.ธัชวรรณ จิระติวานนท์ ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย ผศ.นพ.วรเดช หงส์สาคร ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย รศ.พญ.อัจฉราพร พงษ์ทิพพันธ์ ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย อ.นพ.วีรภัทร สมชิต ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย ผศ.พญ.พธู ตัณฑ์ไพโรจน์ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.