โครงสร้างพันธกิจ

โครงสร้างพันธกิจ
รศ. พญ.มัธชุพร สุขประเสริฐ
หัวหน้าพันธกิจด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
ศ. พญ.จิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์
ที่ปรึกษา หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยด้าน R2R
อ. ดร. พญ.ชุติมา โตพิพัฒน์
ที่ปรึกษา กลุ่มงานวิจัย / กลุ่มงานวิชาการ
รศ. พญ.อรวี ฉินทกานันท์
กลุ่มงานวิจัยด้าน R2R
งานวิชาการภาคประชาชน
อ. ดร. พญ.ปิยา แช่มสายทอง
กลุ่มงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
งานวิชาการทางการแพทย์
คุณวรพงศ์  สุขเจริญ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

คุณชนิดา บุญรอด 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
คุณกัญญาพัชร โคตรชมภู

เจ้าหน้าที่วิจัย

 
ถ้าคุณมีอายุระหว่าง 40-60 ปี สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยอาการวัยหมดระดูในสตรีไทยที่มีและไม่มีโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ติดต่อ พญ....
 
ขอเชิญสตรีที่มีภาวะปวดประจำเดือน อายุระหว่าง 18-24 ปี เข้าร่วมโครงการ สนใจเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ แพท...
 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (Original Article) หรือบทความปริทัศน์ (Re...