สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
Reproductive Endocrinology and Infertility (REI)

 

อ.ดร.พญ.ชุติมา  โตพิพัฒน์
อดีตหัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
(พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)

     นับจากสมัยที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กำแหง จาตุรจินดา ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา สูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา ได้มีแนวคิดริเริ่มให้จัดแบ่งการทำงานภายในภาควิชาฯใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนานาประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อาจารย์แต่ละท่านที่มีความสนใจในความก้าวหน้าของวิทยาการที่แตกต่างกัน สามารถติดตามและสร้างสรรค์งานวิจัยในเชิงลึก อีกทั้งยังจะสามารถผลักดันให้มีการส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้มากขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับให้ภาควิชามีความทันสมัยทั้งในด้านการศึกษา การวิจัย ตลอดจนการให้บริการที่ดี ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ อันจะส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เฉพาะด้านในแนวดิ่งมากยิ่งขึ้น นับจากนั้นเป็นต้นมาภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในโรงเรียนแพทย์หลายๆสถาบันก็ได้มีการจัดงานโดยใช้แบบอย่างการแบ่งงานของภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกลายเป็นต้นแบบที่ใช้สืบต่อกันมา ซึ่งรูปแบบงานที่มีจำแนกตามความสนใจนี้ กลับกลายเป็นรากฐานให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในระดับต่อยอดของแต่ละสาขาวิชาดังที่เห็นในปัจจุบัน

     ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์มีความรุดหน้าไปอย่างก้าวกระโดดทั้งในแนวลึกและในวงกว้าง ในสาขาวิชาจึงได้แบ่งแยกเป็นคลินิกเฉพาะทางอีกหลายคลินิก ได้แก่ คลินิกเอนโดครีนนรีเวช คลินิกส่องกล้องทางนรีเวช คลินิกวัยหมดประจำเดือน และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งงานเชิงลึกดังกล่าว จะช่วยเพิ่มศักยภาพการพัฒนาตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอีกด้วย

     จากความรู้และความก้าวหน้าในเชิงวิชาการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ที่มีการพัฒนารุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทางสาขาวิชาฯจึงมุ่งพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนงานวิจัยให้มีความทันสมัยอันจะส่งผู้ให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ที่ทันสมัย ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อพัฒนาตนเองต่อไปภายหลังผ่านการฝึกอบรม

     ในอนาคตสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ จะดำเนินการพัฒนาอย่างมุ่งเป้า ทั้งในด้านการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด และการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาในระดับโมเลกุล และการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยนรีเวชเพื่อให้เกิดการวางแผนการรักษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาเพื่อให้เกิดความรู้และการให้บริการผู้ป่วยในองค์รวมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

โครงสร้างคณาจารย์ภายในสาขาวิชาฯ

รายนามคณาจารย์
รายนามหัวหน้าสาขาวิชาฯ  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล พ.ศ.  ๒๕๔๗ – ๒๕๕๒  
ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงมยุรี จิรภิญโญ พ.ศ.  ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗  
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒  
อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงชุติมา โตพิพัฒน์ พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ พ.ศ.  ๒๕๖๕ – ปัจจุบัน  
       
อาจารย์ปัจจุบัน      
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชาญ โชคธนะศิริ    
รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข    
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงญาดา ติงธนาธิกุล    
อาจารย์ ดร. แพทย์หญิงชุติมา โตพิพัฒน์    
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีเธียร เลิศวิกูล    
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลธิชา สถิระพจน์    
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมัธชุพร สุขประเสริฐ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรวิน วัลลิภากร    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรเดช หงษ์สาคร    
อาจารย์ แพทย์หญิงสิริลักษณ์ ตันธนาวิภาส    
อาจารย์ แพทย์หญิงชุลีกร ศรีตนไชย    
อาจารย์ แพทย์หญิงอาทิตยา สิงห์วงษา    
อาจารย์ แพทย์หญิงพรศรี นิรันดร์สุข    
       
อดีตอาจารย์      
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิทูร โอสถานนท์ พ.ศ.  ๒๕๑๑ – ๒๕๓๔  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพวงเพ็ญ ริมดุสิต  พ.ศ.  ๒๕๑๓ – ๒๕๓๗  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงอุรุษา เทพพิสัย พ.ศ.  ๒๕๑๓ – ๒๕๓๗  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ พ.ศ.  ๒๕๒๕ – ๒๕๓๘  
หม่อมราชวงศ์ นายแพทย์ทองทิศ ทองใหญ่ พ.ศ.  ๒๕๒๗ – ๒๕๓๕  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฤดี ศิริมงคลเกษม พ.ศ.  ๒๕๒๖ – ๒๕๓๕  
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาติชัย ศรีสมบัติ     พ.ศ.  ๒๕๓๗ – ๒๕๔๖  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสวก วีระเกียรติ พ.ศ.  ๒๕๓๗ – ๒๕๕๗  
ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงมยุรี จิรภิญโญ พ.ศ.  ๒๕๒๖ – ๒๕๕๗  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล พ.ศ.  ๒๕๒๐ – ๒๕๖๑  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์แสงชัย พฤทธิพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๖๒  
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ แพทย์หญิงชนัญญา ตันติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แอนนา วงษ์กุหลาบ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๖๕  
       
อาจารย์พิเศษ (ปัจจุบัน)      
ศาสตราจารย์ นายแพทย์แสงชัย พฤทธิพันธุ์    
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย    
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาติชัย ศรีสมบัติ    
อาจารย์ นายแพทย์สมชัย โกวิทเจริญกุล    
อาจารย์ แพทย์หญิงวรวรรณ ลัพธะลักษ์    
       
อาจารย์พิเศษ (อดีต)      
ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงมยุรี จิรภิญโญ    
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสวก วีระเกียรติ    
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฤดี ศิริมงคลเกษม    
อาจารย์ นายแพทย์ธีรยุทธ์ จงวุฒิเวศย์    
อาจารย์ แพทย์หญิงณหทัย วัชระเศรณี    
อาจารย์ แพทย์หญิงอัญชุลี สิทธิเวช    
อาจารย์ แพทย์หญิงวีณา ครุฑสวัสดิ์    
อาจารย์ แพทย์หญิงสุนันทา จารุพูนผล    
อาจารย์ นายแพทย์องอาจ บวรสกุลวงศ์    
การเรียนการสอน

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2 หลักสูตร 

1.  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 
     -  เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 ถึงปัจจุบัน หลักสูตร 2 ปี ชั้นปีละ 3 คน

2. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Gynaecologic Endoscopy)
     -  เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  หลักสูตร 1 ปี ชั้นปีละ 1 คน
     -  ปีการศึกษา  2562 หลักสูตร 1 ปี ชั้นปีละ 1 คน
     -  ปีการศึกษา  2563 จนถึงปัจจุบัน หลักสูตร 1 ปี ชั้นปีละ 2 คน

การจัดประชุมวิชาการ

     -  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Practical Hysteroscopy 2003 : Ramathibodi Experience เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2546 ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 และห้องผ่าตัดแผนกสูติ-นรีเวช ชั้น 4  อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    

     -  ประชุมวิชาการเรื่อง การใช้ไข่อ่อนเพื่อการทำเด็กหลอดแก้วและการเก็บไข่แช่แข็ง (RAMA In Vitro Maturation & Oocyte Cryopreservation Workshops) เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power  ถนนรางน้ำ  กรุงเทพฯ

     -  ประชุมวิชาการเรื่อง The “FRESH” International Workshop (Fantastic Ramathibodi Gyn Endoscopic Surgery in Harmony: Reproductive & Oncology) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

     -  ประชุมวิชาการเรื่อง 1st RAMA Conference on Endometriosis เมื่อวันที่ 14 และ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

     -  ประชุมวิชาการ  Past and Present Glory of Thai Reproductive Medicine วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

     -  ประชุมวิชาการเรื่อง  The FRESH II : International Workshop “Hi-End Surgery and Complication Management in Gynecologic Endoscopy” ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

     -  ประชุมวิชาการ “PGD เมื่อความฝันเป็นจริงในประเทศไทย” (PGD!!! when the dream comes true in Thailand) ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี      

     -  ประชุมวิชาการ เรื่อง “GYN Masterclass Train the Trainer” ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558  ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

     -  ประชุมวิชาการเรื่อง “The 1st Ramathibodi Intensive Course for Gyn Endoscopy : TLH” ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

     -  ประชุมวิชาการ เรื่อง “Advancing Hysteroscopic Treatment Masterclass with Truclear Hysteroscopic Tissue Removal” ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

     -  ประชุมและการฝึกอบรมทักษะการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (workshop) ในงานประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา “Power of the Past-Force of the future” ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

     -  จัดการบรรยายเรื่อง Preparing Manuscript for Journal Submission  โดย Professor Nazar Amso, MD, PhD, and MRCOG วันที่ 15-17 มกราคม 2562 ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคาร 1 ชั้น 4

 

 
หนังสือ / ตำรา
วิทยาเอนโดครีนการเจริญพันทางคลินิก
(Clinical reproductive Endocrinology)
พ.ศ.2532
ปัญหาที่พบบ่อยในวิทยาเอนโดครีนนรีเวช
(Common problems in gynecologic endocrineology)
พ.ศ. 2533
การใช้ยาในวิทยาเอนโดครีนนรีเวช
(Drug Therapy in gynecologic endocrinology)
พ.ศ.2533
การปฏิสนธินอกร่างกายทางคลินิก
(Clinical Invitro Fertilization) พ.ศ. 2539 
ได้รับรางวัลมหิดล  สาขาแต่งตำราประจำปี 2540  
ตำราเรื่อง  Polycystic ovary syndrome  พ.ศ. 2551
ได้รับรางวัลชมเชย(ระดับดี) สาขาการแต่งตำรา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำราเรื่อง การตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดด้วยกล้องส่องโพรงมดลูก 
(Diagnostic and Operative)
พ.ศ. 2559
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

     •  สิทธิบัตร      ๑  ชิ้น
     •  อนุสิทธิบัตร  ๓  ชิ้น

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่  จำนวน  27  เรื่อง (ปี พ.ศ.2560-2562) 

     1.  Watcharaprapapong J, Treetampinich C, Na Ayudhya NI, Paiwattananupant K, Chinthakanan O. Incidence of complete vaginal cuff wound healing at sixth and eighth week after total abdominal hysterectomy. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 2019;45:399-404.
     2.  Vallibhakara O, Singwongsa A, Sophonsritsuk A, Vallibhakara SAO. Etiologies for postmenopausal bleeding and diagnostic values of endometrial biopsy. Journal of the Medical Association of Thailand. 2018;101:593-8.
     3.  Techapatiphandee M, Tammachote N, Tammachote R, Wongkularb A, Yanatatsaneejit P. VDR and TNFSF11 polymorphisms are associated with osteoporosis in thai patients. Biomedical Reports. 2018;9:350-6.
     4.  Tangprasittipap A, Kaewprommal P, Sripichai O, Sathirapongsasuti N, Satirapod C, Shaw PJ, et al. Comparison of gene expression profiles between human erythroid cells derived from fetal liver and adult peripheral blood. PeerJ. 2018;2018.
     5.  Sukprasert M, Satirapod C, Lupthalug W, Choktanasiri W, Xu K. Reuse of bacterial artificial clones microarrays by stripping with sodium hydroxide. Journal of the Medical Association of Thailand. 2018;101:667-74.
     6.  Sroyraya M, Songkoomkrong S, Changklungmoa N, Poljaroen J, Weerakiet S, Sophonsritsuk A, et al. Differential expressions of estrogen and progesterone receptors in endometria and cyst walls of ovarian endometrioma from women with endometriosis and their responses to depo-medroxyprogesterone acetate treatment. Molecular and Cellular Probes. 2018;40:27-36.
     7.  Sophonsritsuk A, Wongkanha L, Ochareun A, Vallibhakara SAO, Vallibhakara O, Pinpradap K, et al. Effect of curcuma comosa on uterine smooth muscle contraction in women with adenomyosis. Journal of the Medical Association of Thailand. 2018;101:659-65.
     8.  Sanguandeekul N, Vallibhakara O, Arj-Ong Vallibhakara S, Sophonsritsuk A. Gastrointestinal injuries during gynaecologic operations at a university teaching hospital in Thailand: a 10-year review. Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2018.
     9.  Rattanapan Y, Korkiatsakul V, Kongruang A, Chareonsirisuthigul T, Rerkamnuaychoke B, Wongkularb A, et al. EGFL7 and RASSF1 promoter hypermethylation in epithelial ovarian cancer. Cancer Genetics. 2018;224-225:37-40.
     10.  Prathoomthong S, Tingthanatikul Y, Lertvikool S, Rodratn N, Waiyaput W, Dittharot K, et al. The effects of dienogest on macrophage and natural killer cells in adenomyosis: A randomized controlled study. International Journal of Fertility and Sterility. 2018;11:279-86.
     11.  Ouitrakul S, Sukprasert M, Treetampinich C, Choktanasiri W, Vallibhakara SAO, Satirapod C. The effect of different timing after ejaculation on sperm motility and viability in semen analysis at room temperature. Journal of the Medical Association of Thailand. 2018;101:26-32.
     12.  Nernsai P, Sophonsritsuk A, Lertvikool S, Jinawath A, Chitasombat MN. A case report of Tubo-ovarian abscess caused by Burkholderia pseudomallei. BMC Infectious Diseases. 2018;18.
     13.  Michalson KT, Groban L, Howard TD, Shively CA, Sophonsritsuk A, Appt SE, et al. Estradiol treatment initiated early after ovariectomy regulates myocardial gene expression and inhibits diastolic dysfunction in female cynomolgus monkeys: Potential roles for calcium homeostasis and extracellular matrix remodeling. Journal of the American Heart Association. 2018;7.
     14.  Komon W, Israngura N, Vallibhakara SAO, Satirapod C. Prospective randomized, double-blinded, placebo-controlled trial of preoperative acetaminophen/tramadol for pain relief in manual vacuum aspiration under paracervical block. Journal of the Medical Association of Thailand. 2018;101:759-63.
     15.  Kaewnin J, Vallibhakara O, Arj-Ong Vallibhakara S, Wattanakrai P, Butsripoom B, Somsook E, et al. Prevalence of polycystic ovary syndrome in Thai University adolescents. Gynecological Endocrinology. 2018;34:476-80.
     16.  Hongsakorn W, Lertvikool S, Tingthanatikul Y, Weerakiet S. Opportunistic salpingectomy during hysterectomy for prevention of ovarian cancer: A review of literature. Journal of the Medical Association of Thailand. 2018;101:699-704.
     17.  Chompinit N, Hongsakorn W, Tantitham C, Lertvikool S, Tingthanatikul Y, Chittacharoen A. Success rate of single-dose regimen of methotrexate treatment in ectopic pregnancy at ramathibodi hospital: Twelve-year experience. Journal of the Medical Association of Thailand. 2018;101:599-606.
     18.  Chokjirawat T, Sukpresert M, Choktanasiri W, Waiyaput W, Saengwimol D, Taweewongsounton A, et al. Luteinizing hormone receptor gene and regulator of G-protein signaling 2 gene expression level and association with oocyte maturity in in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection cycle. Journal of Human Reproductive Sciences. 2018;11:52-8.
     19.  Chantarapirom N, Hongsakorn W, Tingthanatikul Y, Lertvikool S, Vallibhakara SAO, Pruttipan S. Prevalence of intrauterine adhesion after vacuum aspiration for treatment of first trimester abortion. Journal of the Medical Association of Thailand. 2018;101:581-6.
     20.  Wang N, Satirapod C, Ohguchi Y, Park ES, Woods DC, Tilly JL. Genetic studies in mice directly link oocytes produced during adulthood to ovarian function and natural fertility. Scientific Reports. 2017;7.
     21.  Waiyaput W, Pumipichet S, Weerakiet S, Rattanasiri S, Sophonsritsuk A. Effect of simvastatin on monocyte chemoattractant protein-1 expression in endometriosis patients: A randomized controlled trial. BMC Women's Health. 2017;17.
     22.  Trachoo O, Satirapod C, Panthan B, Sukprasert M, Charoenyingwattana A, Chantratita W, et al. First successful trial of preimplantation genetic diagnosis for pantothenate kinase-associated neurodegeneration. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 2017;34:109-16.
     23.  Tingthanatikul Y, Sripilaipong S, Vallibhakara O, Sophonsritsuk A, Weerakiet S, Vallibhakara SAO. A comparative study of LDL-C levels in polycystic ovary syndrome women with different cardiovascular risks according to american heart association criteria. Journal of the Medical Association of Thailand. 2017;100:927-34.
     24.  Suwanvesh N, Manonai J, Sophonsritsuk A, Cherdshewasart W. Comparison of Pueraria mirifica gel and conjugated equine estrogen cream effects on vaginal health in postmenopausal women. Menopause. 2017;24:210-5.
     25.  Sobhonslidsuk A, Numthavaj P, Wanichanuwat J, Sophonsritsuk A, Petraksa S, Pugasub A, et al. Reversal of proximal renal tubular dysfunction after nucleotide analogue withdrawal in chronic Hepatitis B. BioMed Research International. 2017;2017.
     26.  Khaing W, Vallibhakara SAO, Tantrakul V, Vallibhakara O, Rattanasiri S, McEvoy M, et al. Calcium and vitamin D supplementation for prevention of preeclampsia: A systematic review and network meta-analysis. Nutrients. 2017;9.
     27.  Jeamanukoolkit R, Treetampinich C, Sukprasert M, Rattanasiri S, Choktanasiri W, Satirapod C. Comparison of the motility, morphology, and DNA integrity of cryopreserved human spermatozoa from processing semen before and after cryopreservation. Journal of the Medical Association of Thailand. 2017;100:1255-60.

update 06/12/2565

 
ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ...
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.
 
โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ : พยาธิกำเนิดและบริบททางคลินิก
โดย รศ. ดร. พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข บรรณาธิการ สามารถสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ทางช่องทาง ookbee chulabook meb...
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โดย...
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์...