หลักสูตรการฝึกอบรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะผู้ป่วยนอก

 ข้อมูลการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
          ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น  หลักสูตรการฝึกอบรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะผู้ป่วยนอก
          ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Ambulatory Urogynecology (AUG)
          ระยะเวลาในการฝึกอบรม : 3 เดือน
          ประธานหลักสูตร : ศ.พญ.จิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์
          ผู้ประสานงานหลักสูตร : คุณณัฐนันท์ ปานทอง
          เอกสารประกอบ : คู่มือหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรการฝึกอบรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะผู้ป่วยนอก (Ambulatory Urogynecology)
          Course (EN) : Certificate in Ambulatory Urogynecology
 ทำเนียบรุ่น
รุ่น ชื่อ-นามสกุล จากสถาบัน ช่วงระยะการฝึกอบรม ความประทับใจ
1 นายแพทย์ธีรพันธุ์ สีหนันทวงศ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2565
2 แพทย์หญิงสมพร ลิมกุล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  จ.กรุงเทพมหานคร 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565
3 แพทย์หญิงเพ็ญวิมล ศรีทอง โรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565
4 แพทย์หญิงพรรณประภา แสนรุ่งเมือง โรงพยาบาลสุทธาเวช จ.มหาสารคาม 3 มกราคม - 31 มีนาคม 2566

*update 20/03/2566

 
สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/fPmrsAU สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2201-2192
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 4 อาคารหลัก
 
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.00-9.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...
 
โดย สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/fP3rsAU สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณณัฐน...
 
This program is endorsed by the International Urogynecological Association (IUGA). For more information please contact +...
 
โดย สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/fP3rsAU สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต...