พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.00-9.00 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายภาพโดยคุณสุนิสา สุขล้อม
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์