งานการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (Resident)

   ชื่อหลักสูตรภาษาไทย   การฝึกอบรมแพทย์เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกิบวิชาชีพเวชกรรม
   ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Diploma of Thai Board of Obstetrics and Gynecology
   ชื่อวุฒิบัตรภาษาไทย สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
   ชื่อวุฒิบัตรภาษาอังกฤษ Obstetrics and Gynecology
   ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 ปี
   วันที่เริ่มการฝึกอบรม 1 กรกฎาคม
   วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม 30 มิถุนายน
   ศักยภาพการฝึกอบรม 8 คน
   ประธานหลักสูตร ผศ. นพ.คมกฤช เอี่ยมจิรกุล
   ผู้ประสานงานหลักสูตร คุณสุกัญญา มาโค
   เอกสารประกอบ หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกิบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาตร์-นรีเวชวิทยา (ฉบับปรับปรุง 2565)
คณะกรรมการประจำงานการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (Resident)
ผศ. นพ.คมกฤช เอี่ยมจิรกุล
ประธานและฝ่ายประกันและพัฒนาคุณภาพ
รศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข
ที่ปรึกษา
รศ. พญ.ญาดา ติงธนาธิกุล
ที่ปรึกษา
รศ.นพ.ฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ 
ที่ปรึกษา
รศ. น.ต. พญ.ชื่นกมล ชรากร(ร.น.)
ฝ่ายวิจัย
ผศ. พญ.นวมลล์ เล็กสกุล
รองประธาน / ฝ่ายวิจัย / ฝ่ายดูแลแพทย์ประจำบ้าน
ผศ. พญ.สิริลักษณ์ ตันธนาวิภาส
ฝ่ายจัดการเรียนการสอน / ฝ่ายดูแลแพทย์ประจำบ้าน
อ. พญ.ชุลีกร ศรีตนไชย
ฝ่ายจัดการเรียนการสอน / ฝ่ายดูแลแพทย์ประจำบ้าน 
ผศ. พญ.ศิกานต์  สถิตนิรามัย
ฝ่ายวิจัย / ฝ่ายดูแลแพทย์ประจำบ้าน
คุณสุกัญญา มาโค

เลขานุการงานการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

 
ประจำเดือนมีนาคม 2567 เวลา 8.00-9.00 น. โดยจะมีการประชุมทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์แรกของเดือน
 
ซึ่งจัดโดยสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวช...
 
จัดขึ้นโดยสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ร่วมกับ สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม เมื่อวันที่ 0...
 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม อาคาร 1 ชั้น 2
 
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ที...
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 4 อาคารหลัก