Graduate Student Orientation

Elective Grant (ฝึกอบรมดูงาน)

Presentation Grant (นำเสนอผลงาน)

 ช่วงเวลายื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุน / วันสอบสัมภาษณ์
รอบ กำหนดส่งใบสมัคร ประกาศอนุมัติ วันที่สอบสัมภาษณ์ สถานที่
1 ปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 15 มกราคม 5 มกราคม เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารบริหาร
2 ปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 15 เมษายน 1 เมษายน เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุมวราวุธ 1 ชั้น 4 อาคารบริหาร
3 หมดเขตวันที่ 10 มิถุนายน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 14 มิถุนายน เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุมวราวุธ 1 ชั้น 4 อาคารบริหาร
4 หมดเขตวันที่ 10 กันยายน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 4 ตุลาคม เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุมวราวุธ 1 ชั้น 4 อาคารบริหาร
 เอกสาร / แจ้งผลการพิจารณา
 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ คุณวรรณา เสียงเจริญ 02201-1806 ต่อ 108