You are here

 ยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุน / ประกาศผลการพิจารณาดังนี้
  • รอบที่ 1 หมดเขต 10 ธันวาคม ประกาศผล ภายในวันที่ 15 มกราคม
  • รอบที่ 2 หมดเขต 10 มีนาคม ประกาศผล ภายในวันที่ 15 เมษายน
  • รอบที่ 3 หมดเขต 10 มิถุนายน ประกาศผล ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม
  • รอบที่ 4 หมดเขต 10 กันยายน ประกาศผล ภายในวันที่ 15 ตุลาคม
Nature

Download เอกสารตาม Link ด้านล่าง

เอกสารทุนการฝึกอบรมดูงาน ณ ต่างประเทศ / แจ้งผลการพิจารณา
 
สถาบันต่างประเทศที่มี MOU กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

Download เอกสารตาม Link ด้านล่าง

เอกสารทุนนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ / แจ้งผลการพิจารณาทุน
 
 ประกาศผลการพิจารณาทุน
 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ คุณวรรณา เสียงเจริญ 02201-1804
อุทธรณ์/ร้องเรียน Back to top

Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400.

Email : ramapostgrad@gmail.com

ติดต่อได้ที่ช่องทาง Line หรือ Facebook Fanpage

Facebook Facebookchat Map Line