You are here

ยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุน/ประกาศ ผลการพิจารณาดังนี้
 
Schedule
  • รอบที่ 1 หมดเขต 10 ธันวาคม ประกาศผล ภายในวันที่ 15 มกราคม
  • รอบที่ 2 หมดเขต 10 มีนาคม ประกาศผล ภายในวันที่ 15 เมษายน
  • รอบที่ 3 หมดเขต 10 มิถุนายน ประกาศผล ภายในวันที่ 15 เดือนกรกฎาคม
  • รอบที่ 4 หมดเขต 10 กันยายน ประกาศผล ภายในวันที่ 15 ตุลาคม
Nature

Download เอกสารตาม Link ด้านล่าง

เอกสารทุนการฝึกอบรมดูงาน ณ ต่างประเทศ / แจ้งผลการพิจารณา
 
สถาบันต่างประเทศที่มี MOU กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

Download เอกสารตาม Link ด้านล่าง

เอกสารทุนนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ / แจ้งผลการพิจารณาทุน
 
ประกาศผลการพิจารณาทุน รอบที่  3 กรกฏาคม ปี 2563
 
 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ คุณวรรณา เสียงเจริญ 02201-1804
Graduate education section Calendar
 

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน Back to top

Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Phone : 0-2201-1804-6

Email : ramapostgrad@gmail.com

Facebook Facebookchat Map Line