2020 Resident Meeting Resident on dutyปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562ปัจฉิมนิเทศแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมประจำปีการฝึกอบรม 2561กิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 62
Elective

โครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 Resident as a teacher (RAT), Fellow as a clinical teacher (FACT)

Facebook Facebookchat 

Resident as a teacher (RAT), Fellow as a clinical teacher (FACT)

Nature

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ที่ได้รับรางวัล

congratulations


Nature

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ที่ได้รับรางวัล

congratulations


Resident Orientation

Resident Orientation


Nature

แพทย์ที่สนใจศึกษาต่อ

Admission


Resident Orientation

Resident Orientation


ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน Back to top

Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Phone : 0-2201-1804-6

Email : ramapostgrad@gmail.com

Facebook Facebookchat Map Line