You are here

Contact us

 Contact us งานการศึกษาหลังปริญญา

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้นใต้ดิน อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

Email : ramapostgrad@gmail.com

Phone : 0-2201-1804-6

ติดต่อได้ที่ช่องทาง Line หรือ Facebook Fanpage

Facebook Facebookchat Map Line

ช่องทางติดต่อภาควิชา(Click)


 
อุทธรณ์/ร้องเรียน Back to top

Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้นใต้ดิน  อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400.

Email: ramapostgrad@gmail.com

Phone: 0-201-1804-6

ติดต่อได้ที่ช่องทาง Line หรือ Facebook Fanpage

Facebook Facebookchat Map Line