You are here

Graduate Student Orientation

ทุนนักศึกษาปริญญาเอกที่มีศักยภาพสูง

2021

ทุนนักศึกษาปริญญาเอกที่มีศักยภาพสูง

   รายละเอียด

- ทุนสำหรับนักศึกษาแรกเข้าชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ที่มีศักยภาพสูงในการทำงานวิจัย เช่น มีผลงานตีพิมพ์ หรือได้รับรางวัลทางวิชาการ และสามารถตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติ โดยผู้ยื่นขอทุนต้องเป็นอาจารย์ปรึกษา
- รายละเอียดเพิ่มเติม

   จำนวนทุน

 - จำนวนทุน 4 ทุน/ปี

   มูลค่าทุน

 - 240,000 บาท/คน/ปี

   ระยะเวลาการให้ทุน

 - ไม่เกิน 3 ปี โดยมีการประเมินเพื่อให้ทุนต่อทุกปี

   กำหนดการรับสมัคร

 - รอบที่ 1  1 - 20 เมษายน (1 ทุน) / - รอบที่ 2  15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน (2 ทุน)
 - รอบที่ 3  1 -  30 พฤศจิกายน (1 ทุน)

   Application form

 - (Word) - (PDF)
 

Graduate Student Orientation

ทุนบัณฑิตศึกษา

2021

ทุนบัณฑิตศึกษา

   รายละเอียด

- ทุนสำหรับนักศึกษาแรกเข้าชาวไทยหรือชาวต่างชาติ โดยเป็นทุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษาทุนบัณฑิตศึกษา
- รายละเอียดเพิ่มเติม

   จำนวนทุน

 - ปริญญาโท จำนวน 10 ทุน/ปี
 - ปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน/ปี

   มูลค่าทุน

 - ปริญญาโท 6,000 บาท/เดือน
 - ปริญญาเอก 8,000 บาท/เดือน

   ระยะเวลาการให้ทุน

 - ไม่เกิน 1 ปี

   กำหนดการรับสมัคร

- รอบที่ 1  15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน (โท 5 ทุน/เอก 2 ทุน) / - รอบที่ 2  15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม (โท 4 ทุน/เอก 2 ทุน)
- รอบที่ 3  1 – 30 พฤศจิกายน (โท 1 ทุน/เอก 1 ทุน)

   Application form

 - (Word) - (PDF)
 

ทุนการศึกษาในระหว่างที่ศึกษาระดับบัณฑิต

Graduate Student Orientation

ทุนผู้ช่วยวิจัย ระดับปริญญาโท

2021

ทุนผู้ช่วยวิจัย ระดับปริญญาโท

   รายละเอียด

- ทุนสนับสนุนสำหรับสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว โดยสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานะ Co-author โดยผู้ยื่นขอทุนต้องเป็นอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- รายละเอียดเพิ่มเติม

   จำนวนทุน

 - 5 ทุน/ปี

   มูลค่าทุน

 - ไม่เกินทุนละ 120,000 บาท/คน/ปี

   ระยะเวลาการให้ทุน

 - ไม่เกิน 1 ปี

   กำหนดการรับสมัคร

 - รอบที่ 1  15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน (2 ทุน) / - รอบที่ 2  15  กรกฎาคม – 15 สิงหาคม (2 ทุน)
 - รอบที่ 3  1 – 30 พฤศจิกายน (1 ทุน)

   Application form

 - (Word) - (PDF)
 

Graduate Student Orientation

ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก

2021

ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก

   รายละเอียด

- เป็นทุนร่วมสนับสนุนระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย โดยคาดหวังให้มีการเพิ่มศักยภาพผลงานวิจัยจากอาจารย์และนักศึกษา ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้ทำงานวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการที่สามารถทำงานวิจัยอิสระได้ในอนาคต
- รายละเอียดเพิ่มเติม
 - Eng  - TH

   จำนวนทุน

 - 2 ทุน/ปี

   มูลค่าทุน

 - ไม่เกินทุนละ 120,000บาท/ทุน/ปี

   ระยะเวลาการให้ทุน

 - ไม่เกิน 2 ปี โดยมีการประเมินเพื่อให้ทุนต่อทุกปี

   กำหนดการรับสมัคร

 - รอบที่ 1  พฤษภาคม – กรกฎาคม (1 ทุน)
 - รอบที่ 2  สิงหาคม – พฤศจิกายน (1 ทุน)

   Application form

 

Graduate Student Orientation

ทุนผู้ช่วยสอน

2021

ทุนผู้ช่วยสอน

   รายละเอียด

- เป็นทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับมอบหมายให้ช่วยงานด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยในหลักสูตร หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- รายละเอียดเพิ่มเติม

   จำนวนทุน

 - ปีการศึกษาละ 20 ทุน (ภาคการศึกษาละ 10 ทุน)

   มูลค่าทุน

 - เดือนละ 8,000 บาท/เดือน/คน ไม่เกิน 5 เดือน/1 ภาคการศึกษา

   ระยะเวลาการให้ทุน

 - 1 ภาคการศึกษา

   กำหนดการรับสมัคร

 - รอบที่ 1  15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน (5 ทุน) / - รอบที่ 2  15  กรกฎาคม – 15 สิงหาคม (5 ทุน)
 - รอบที่ 3  1 – 30 พฤศจิกายน (10 ทุน)

   Application form

 - (Word) - (PDF)
 

Graduate Student Orientation

ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเดินทางไปนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

2021

ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเดินทางไปนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

   รายละเอียด

- เพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนางานวิจัยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
- รายละเอียดเพิ่มเติม
 - Eng  - TH

   จำนวนทุน

 - ไม่จำกัดจำนวนทุน มีจำนวนเงินทั้งหมด 400,000 บาท/ปีงบประมาณ

   มูลค่าทุน

 - เหมาจ่าย 25,000 บาท/ครั้ง  - เหมาจ่าย 35,000 บาท/ครั้ง
 - เหมาจ่าย 50,000 บาท/ครั้ง  - เหมาจ่าย 75,000 บาท/ครั้ง
 - (ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่จัดการประชุมวิชาการ)

   ระยะเวลาการให้ทุน

 - ครั้งเดียว/คน

   กำหนดการรับสมัคร

 - รอบที่ 1 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม  / - รอบที่ 2 ภายในวันที่ 10 มีนาคม
 - รอบที่ 3 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน / - รอบที่ 4 ภายในวันที่ 10 กันยายน

   Application form

 

ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว

Graduate Student Orientation

รางวัลสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในวงรอบหลักสูตรที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

2021

รางวัลสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในวงรอบหลักสูตรที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

   รายละเอียด

- เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสำเร็จในการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิต
- รายละเอียดเพิ่มเติม

   จำนวนทุน

 - ระดับปริญญาโท จำนวนไม่เกิน 10 รางวัล
 - ระดับปริญญาเอก จำนวนไม่เกิน 5 รางวัล

   มูลค่าทุน

 - ปริญญาโท รางวัลละ 5,000 บาท
 - ปริญญาเอก รางวัลละ 10,000 บาท

   ระยะเวลาการให้ทุน

 - ครั้งเดียว/คน

   กำหนดการรับสมัคร

- 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน (ปริญญาโท 5 รางวัล ปริญญาเอก 3 รางวัล)
- 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม (ปริญญาโท 5 รางวัล ปริญญาเอก 3 รางวัล)

   Application form

 - (Word) - (PDF)
 

อุทธรณ์/ร้องเรียน Back to top

Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้นใต้ดิน  อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400.

Email: ramapostgrad@gmail.com

Phone: 0-201-1804-6

ติดต่อได้ที่ช่องทาง Line หรือ Facebook Fanpage

Facebook Facebookchat Map Line