Graduate Student Orientation

ทุนนักศึกษาปริญญาเอกที่มีศักยภาพสูง

2023

ทุนนักศึกษาปริญญาเอกที่มีศักยภาพสูง

รายละเอียด

- ทุนสำหรับนักศึกษาแรกเข้าชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ที่มีศักยภาพสูงในการทำงานวิจัย เช่น มีผลงานตีพิมพ์ หรือได้รับรางวัลทางวิชาการ และสามารถตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติ โดยผู้ยื่นขอทุนต้องเป็นอาจารย์ปรึกษา
- รายละเอียดเพิ่มเติม

   มูลค่าทุน

 - 240,000 บาท/คน/ปี

ระยะเวลาการให้ทุน

 - ไม่เกิน 3 ปี โดยมีการประเมินเพื่อให้ทุนต่อทุกปี

กำหนดการรับสมัคร

- รอบที่ 1 (18 มี.ค. - 5 เม.ย.) / - รอบที่ 2 (20 พ.ค. - 7 มิ.ย.)
- รอบที่ 3 (23 ก.ค. - 9 ส.ค.) / - รอบที่ 4 (21 ต.ค. - 8 พ.ย).

ใบสมัคร

 

Graduate Student Orientation

ทุนบัณฑิตศึกษา

2023

ทุนบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

- ทุนสำหรับนักศึกษาแรกเข้าชาวไทยหรือชาวต่างชาติ โดยเป็นทุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษาทุนบัณฑิตศึกษา
- รายละเอียดเพิ่มเติม

มูลค่าทุน

- ปริญญาโท 8,000 บาท/เดือน
- ปริญญาเอก 10,000 บาท/เดือน

ระยะเวลาการให้ทุน

- ไม่เกิน 2 ปี มีการประเมินต่อทุนทุกปี

กำหนดการรับสมัคร

- รอบที่ 1 (18 มี.ค. - 5 เม.ย.) / - รอบที่ 2 (20 พ.ค. - 7 มิ.ย.)
- รอบที่ 3 (23 ก.ค. - 9 ส.ค.) / - รอบที่ 4 (21 ต.ค. - 8 พ.ย).

ใบสมัคร

 

ทุนการศึกษาในระหว่างที่ศึกษาระดับบัณฑิต

Graduate Student Orientation

ทุนผู้ช่วยวิจัย ระดับปริญญาโท

2023

ทุนผู้ช่วยวิจัย ระดับปริญญาโท

รายละเอียด

- ทุนสนับสนุนสำหรับสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว โดยสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานะ Co-author โดยผู้ยื่นขอทุนต้องเป็นอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- รายละเอียดเพิ่มเติม

มูลค่าทุน

- ไม่เกินทุนละ 120,000 บาท/คน/ปี

ระยะเวลาการให้ทุน

- ไม่เกิน 1 ปี

กำหนดการรับสมัคร

- รอบที่ 1 (-) / - รอบที่ 2 (20 พ.ค. - 7 มิ.ย.)
- รอบที่ 3 (23 ก.ค. - 9 ส.ค.) / - รอบที่ 4 (21 ต.ค. - 8 พ.ย).

ใบสมัคร

 - (Word) - (PDF)
 

Graduate Student Orientation

ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก

2023

ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก

รายละเอียด

- เป็นทุนร่วมสนับสนุนระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย โดยคาดหวังให้มีการเพิ่มศักยภาพผลงานวิจัยจากอาจารย์และนักศึกษา ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้ทำงานวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการที่สามารถทำงานวิจัยอิสระได้ในอนาคต
- รายละเอียดเพิ่มเติม
 - Eng  - TH

จำนวนทุน

 - 2 ทุน/ปี

มูลค่าทุน

 - ไม่เกินทุนละ 120,000บาท/ทุน/ปี

ระยะเวลาการให้ทุน

- ไม่เกิน 2 ปี โดยมีการประเมินเพื่อให้ทุนต่อทุกปี

กำหนดการรับสมัคร

- รอบที่ 1 พฤษภาคม กรกฎาคม (กำหนดการของบัณฑิตวิทยาลัย) (1 ทุน)
- รอบที่ 2 สิงหาคม พฤศจิกายน (กำหนดการของบัณฑิตวิทยาลัย) (1 ทุน)

ใบสมัคร

 

Graduate Student Orientation

ทุนผู้ช่วยสอน

2023

ทุนผู้ช่วยสอน

   รายละเอียด

- เป็นทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับมอบหมายให้ช่วยงานด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยในหลักสูตร หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- รายละเอียดเพิ่มเติม

   มูลค่าทุน

 - เดือนละ 8,000 บาท/เดือน/คน ไม่เกิน 5 เดือน/1 ภาคการศึกษา

   ระยะเวลาการให้ทุน

 - 1 ภาคการศึกษา

   กำหนดการรับสมัคร

 - รอบที่ 1  18 มีนาคม – 5 เมษายน  (2 ทุน) / - รอบที่ 2  20 พฤษภาคม  – 7 มิุถนายน (2 ทุน)
 - รอบที่ 3  23 กรกฏาคม – 9  สิงหาคม (1 ทุน) / - รอบที่ 2 21 ตุลาคม  – 8 พฤศจิกายน (5 ทุน)

ใบสมัคร

 - (Word) - (PDF)
 

Graduate Student Orientation

ทุนสนับสนุนการวิจัย

2023

ทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

- ทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาชาวไทยหรือต่างชาติระดับปริญญาหรือปริญญาเอก ที่สามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาขณะได้รับทุน โดยเป็นผู้ที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยบัณฑิตวิทยาลัย และโครงการวิจัยได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยการวิจัยในคนเรียบร้อยแล้ว
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ระยะเวลาการให้ทุน

- ครั้งเดียวตลอดหลักสูตร

กำหนดการรับสมัคร

- รอบที่ 1 (-) / - รอบที่ 2 (20 พ.ค. - 7 มิ.ย.)
- รอบที่ 3 (23 ก.ค. - 9 ส.ค.) / - รอบที่ 4 (21 ต.ค. - 8 พ.ย).

ใบสมัคร

 

Graduate Student Orientation

ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเดินทางไปนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

2021

ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเดินทางไปนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

รายละเอียด

- เพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนางานวิจัยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
- รายละเอียดเพิ่มเติม
 - Eng  - TH

จำนวนทุน

 - ไม่จำกัดจำนวนทุน มีจำนวนเงินทั้งหมด 400,000 บาท/ปีงบประมาณ

มูลค่าทุน

- เหมาจ่าย 25,000 บาท/ครั้ง  - เหมาจ่าย 35,000 บาท/ครั้ง
- เหมาจ่าย 50,000 บาท/ครั้ง  - เหมาจ่าย 75,000 บาท/ครั้ง
- (ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่จัดการประชุมวิชาการ)

   ระยะเวลาการให้ทุน

- ครั้งเดียว/คน

กำหนดการรับสมัคร

- รอบที่ 1 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม  / - รอบที่ 2 ภายในวันที่ 10 มีนาคม
- รอบที่ 3 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน / - รอบที่ 4 ภายในวันที่ 10 กันยายน

ใบสมัคร

 

ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว

Graduate Student Orientation

รางวัลสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในวงรอบหลักสูตรที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

2023

รางวัลสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในวงรอบหลักสูตรที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

   รายละเอียด

- เป็นเงินรางวัลที่มอบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสำเร็จในการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิต
- รายละเอียดเพิ่มเติม

   มูลค่าทุน

- ปริญญาโท รางวัลละ 5,000 บาท
- ปริญญาเอก รางวัลละ 10,000 บาท

ระยะเวลาการให้ทุน

 - ครั้งเดียว/คน

กำหนดการรับสมัคร

- รอบที่ 1 (18 มีนาคม - 5 เม.ย.) / - รอบที่ 2 (20 พ.ค. - 7 มิ.ย.)
- รอบที่ 3 (23 ก.ค. - 9 ส.ค.)

ใบสมัคร