บุคลากรงานการศึกษาหลังปริญญา

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

 
รศ. พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

 
ผศ. พญ. บุษบง ฤกษ์วลีกุล
 
ผศ. พญ. จิตติยา วัชโรทยางกูร
 
รศ. นพ. รัฐพล แสงรุ้ง
 
รศ. ดร.นพ. ดลนิภัทร เดชสุพงศ์
 
อ. นพ.อรรถสิทธิ์ กิจมานะวัฒน์
 
ดร. นพ. มษฐา ทองปาน
 

หัวหน้างานฯ

 
น.ส.ศิริรัตน์ เรืองสวัสดิ์
 

ธุรการ

 
น.ส.จรัสศรี เพ็งจันทร์
 

ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน/ต่อยอด

 
น.ส.พรีมพรรณ หินเทา
 
น.ส.มณีนุช จำปา
 

สารสนเทศเพื่อการศึกษา

 
นายวรงคฤทธิ์ อิงคุทานนท์
 
นางรุจิรา เพ็ชรรักษ์
 

แพทย์ Elective / ทุนระดับหลังปริญญา

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 
น.ส.วรรณา เสียงเจริญ
 

บัณฑิตศึกษา

 
นางนิภา ภิญโญเสริมรัตน์
 

แพทยศาสตร์ นานาชาติ

 
น.ส. กัญญาดา อัศวโยคิน
 

ป.บัณฑิตชั้นสูงและงานพัฒนาหลักสูตร

 
น.ส.นงนุช พันธุตา
 
นายเจษฎา อัศวธัญญาสกุล
 

ประกันคุณภาพการศึกษา

 
น.ส.กนกวรรณ ปิยานุวัฒน์กุล

 
น.ส.กชพร บุญก่อสร้าง

 

 

 บุคลากรงานการศึกษาหลังปริญญา