Resident as a teacher (RAT), Fellow as a clinical teacher (FACT)
 
      ตามที่คณะฯ ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านความเป็นครูให้แก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด โดยมีฐานความคิดว่าแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเปรียบเสมือนครูด่านหน้าทางคลินิก (front line clinical teacher) หากแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่ผ่านการฝึกทักษะความเป็นครู จะมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ supervise นักศึกษาแพทย์ได้ดี และมักจะจบไปเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เก่งกว่าคนที่ไม่ได้รับการฝึก อีกทั้งยังช่วยให้ผลการรักษาผู้ป่วยดีขึ้น (better physician and better patient care)

Resident as a teacher (RAT), Fellow as a clinical teacher (FACT)

แผนที่ภายในโรงพยาบาล
และเบอร์ติดต่อภาควิชา
การติดต่องานการศึกษาหลังปริญญา
การติดต่อ
งานการศึกษาหลังปริญญา