แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

 ข้อมูลการฝึกอบรม
สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Fellowship Training in Meternal Fetal Medicine
ชื่อวุฒิบัตรภาษาไทย : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ชื่อวุฒิบัตรภาษาอังกฤษ : Meternal Fetal Medicine
ระยะเวลาในการฝึกอบรม : 2 ปี
ประธานหลักสูตร : ผศ. พญ.ชยดา ตั้งชีวินศิริกุล
ผู้ประสานงานหลักสูตร : คุณพิชชาอร เลิศสุวรรณาวิน
เว็บไซต์สาขาวิชา : https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/mfm
เอกสารประกอบ : หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาเวชาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตร์ศึกษา
 อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
นพ.ศุภกร ไชยการ
แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ชั้นปีที่ 1
 
alt
พญ.ชานิกา จิรัชญเมธาสกุล
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ชั้นปีที่ 1
 
alt
พญ.ตรีพร กำลังเกื้อ
แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ชั้นปีที่ 2
 
พญ.นรีนันท์ จันศรีนิยม
แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ชั้นปีที่ 2