สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด

สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พัญญู พันธ์บูรณะ

     “ความรู้ในวิชาการ เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติ เป็นคนที่สามารถ เป็นคนที่มีความพอใจได้ในตัวว่า ทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวม นอกจากวิชาความรู้ ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคม สอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงาม ถ้าได้ทั้งวิชาการ ทั้งความรู้รอบตัว และความรู้ในชีวิต ก็จะทำให้เป็นคนครบคนที่จะภูมิใจได้” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๕

     พระบรมราโชวาทที่กราบอัญเชิญมานี้นับว่าสอดคล้องกับการทำงานในสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลนี้ ซึ่งนับเป็นแหล่งของการเรียนรู้ มีความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการด้านมารดาและทารกในครรภ์ การให้การบริการดูแลรักษาแก่หญิงตั้งครรภ์แบบองค์รวมอย่างครบวงจร ตลอดจนการเป็นแหล่งผลิตนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์อันเปรียบเสมือนการเพาะเลี้ยงต้นกล้าให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะเติบโต เผชิญกับอุปสรรคได้อย่างไม่หวั่นไหว หล่อหลอมให้เป็นแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถและมีจริยธรรม โดยหวังให้เป็น “คนครบคน” ดังในพระบรมราโชวาทข้างต้นเพื่อให้การดูแลมารดาและทารกในครรภ์ที่ยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปและนี่คือปณิธาน (determination) ของสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด รามาธิบดี 

 โครงสร้างสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด
ผศ. พญ.ชยดา ตั้งชีวินศิริกุล
หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด
ผศ. พญ.วิรดา ดุลยพัชร์
อ. ดร. พญ.ปิยา แช่มสายทอง
อ. นพ.พันธบัตร วรินทักษะ
อ. พญ.วรลักษณ์ มรดกเกษม
อ. นพ.วรัญญู เลิศรัตน์
อ. พญ.เมาฬี ภูวะพัฒนพันธุ์
อ. นพ.แสนพล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์
 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2201-2166 คุณพิชชาอร เลขานุการสาขาวิชาฯ
 
จัดขึ้นโดยสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ร่วมกับ สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม เมื่อวันที่ 0...
 
โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิดให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมภาควิชาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 256...
 
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่คุณพิชชาอร โทรศัพท์ 0-2201-2166
 
โดย อาจารย์ ดร. แพทย์หญิงปิยา แช่มสายทอง ประสบผลสำเร็จจากการศึกษาภาวะเลือดออกในถุงน้ำคร่ำมารดาตั้งครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ที...
 
Save the Date : 14-16 Nov 2024 โดยความร่วมมือของ Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, The Chine...