การศึกษาระดับปริญญา

หลักสูตรวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. ๒๕๔๕

จุดมุ่งหมาย (aim/outcome) ของหลักสูตร

     เพื่อให้บัณฑิตแพทย์มีเจตคติที่ดีต่อสตรีและทารกปริกำเนิด ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัยสตรีทุกวัย สุขภาพอนามัยมารดาและทารกปริกำเนิด และสุขภาพอนามัย การเจริญพันธุ์ สามารถให้การบริบาลสุขภาพอนามัยดังกล่าวอย่างเป็นองค์รวม ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยฯ การป้องกันและการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพอนามัยฯ และการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยฯ โดยคาดหวังว่า จะสามารถเพิ่มอัตราสุขภาวะ และอนามัยของสตรีทุกวัยตลอดจนมารดาและทารกปริกำเนิดลดอัตราการตายและอัตราทุพพลภาพของสตรีที่เกี่ยวกับการ เจริญพันธุ์ รวมทั้งของมารดาและทารกปริกำเนิด ลดอัตราเกิดและเพิ่มอัตราคุมกำเนิด ลดอัตราการเป็นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีในระยะลุกลาม และเพิ่มอัตราการวินิจฉัยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีในระยะเริ่มต้นของประชากรในชุมชนที่บัณฑิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรับผิดชอบ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ. พญ.รุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-2167 Email: rujira.wat@mahidol.ac.th
อาจารย์ พญ.ชยดา ตั้งชีวินศิริกุล เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-2166 Email: chayada.tan@mahidol.ac.th
อาจารย์ พญ.สุวิชา จิตติถาวร เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-1451 Email: suwicha.chi@mahidol.ac.th
ผศ. นพ.วรเดช หงษ์สาคร เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-2805 Email: woradej.hon@mahidol.ac.th
ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-2805 Email: orawin.val@mahidol.ac.th
ผศ. พญ.วิรดา หรรษาหิรัญวดี เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-2166 Email: wirada.han@mahidol.ac.th
อาจารย์ พญ.วิรดา ดุลยพัชร์ เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-2166 Email: wirada.dul@mahidol.ac.th
ผศ. นพ.กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-1451 Email: krissada.pai@mahidol.ac.th
เจ้าหน้าที่การศึกษาระดับปริญญา
alt
คุณสญาณี นิ่มครุฑ (เก่ง)
เบอร์โทรศัพท์ 089-123-456
Email: sayanee.nim@mahidol.ac.th
alt
คุณธัญดา นัยรัตน์ (ใจ)
เบอร์โทรศัพท์ 089-123-456
Email: tanyada.nay@mahidol.ac.th
กิจกรรมภายใน

Resident & Fellow ในดวงใจประจำปี 2563
 

รายละเอียดกิจกรรม
 

รายละเอียดกิจกรรม
 

 
ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. โดย ผศ. พญ.ปองทอง ปูรานิธี และ ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร ณ ห้องประช...