การศึกษาระดับปริญญา

หลักสูตรวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. ๒๕๔๕

จุดมุ่งหมาย (aim/outcome) ของหลักสูตร

     เพื่อให้บัณฑิตแพทย์มีเจตคติที่ดีต่อสตรีและทารกปริกำเนิด ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัยสตรีทุกวัย สุขภาพอนามัยมารดาและทารกปริกำเนิด และสุขภาพอนามัย การเจริญพันธุ์ สามารถให้การบริบาลสุขภาพอนามัยดังกล่าวอย่างเป็นองค์รวม ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยฯ การป้องกันและการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพอนามัยฯ และการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยฯ โดยคาดหวังว่า จะสามารถเพิ่มอัตราสุขภาวะ และอนามัยของสตรีทุกวัยตลอดจนมารดาและทารกปริกำเนิดลดอัตราการตายและอัตราทุพพลภาพของสตรีที่เกี่ยวกับการ เจริญพันธุ์ รวมทั้งของมารดาและทารกปริกำเนิด ลดอัตราเกิดและเพิ่มอัตราคุมกำเนิด ลดอัตราการเป็นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีในระยะลุกลาม และเพิ่มอัตราการวินิจฉัยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีในระยะเริ่มต้นของประชากรในชุมชนที่บัณฑิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรับผิดชอบ

 
ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. โดย ผศ. พญ.ปองทอง ปูรานิธี และ ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร ณ ห้องประช...