You are here

รมสต ๔๐๕ นรีเวชวิทยาและวางแผนครอบครัว

หลักสูตรรายวิชานรีเวชวิทยาและการวางแผนครอบครัว

ชื่อหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสรายวิชา/ชื่อวิชา รมสต ๔๐๕  นรีเวชวิทยาและการวางแผนครอบครัว
ชื่อรายวิชา นรีเวชวิทยาและการวางแผนครอบครัว
จำนวนหน่วยกิต จำนวน ๕ (๒-๖) หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน วทพธ ๓๐๑, รมพธ ๓๐๑, รมพธ ๓๐๒, รมบค ๓๐๒, รมวช ๓๐๑
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.พญ.รุจิรา  วัฒนายิ่งเจริญชัย
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประเภทวิชา เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เริ่มเปิดสอน  ภาคการศึกษาต้นและปลาย เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๔๖
เงื่อนไขของรายวิชา กำหนดจำนวนผู้เรียน ๑๕-๒๕ คน
คำอธิบายรายวิชา

     การเรียนรู้วิชานี้จะใช้เวลา ๕ สัปดาห์  นักศึกษาจะมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของสตรีในด้านการประเมินสุขภาพและการวินิจฉัยโรคหรือภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยหรือมีความสำคัญในประเทศไทยหรือเป็นอันตราย รีบด่วน
     นักศึกษาจะรู้และเข้าใจปัญหาสุขภาพของสตรีปัจจัยและกลไกที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนั้น  ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ ชีวภาพ และพฤติกรรมและแนวทางแก้ไขรวมทั้งรู้และเข้าใจปัจจัยที่ทำให้การแก้ปัญหาไม่ประสบผลสำเร็จ ในด้านโรคเฉพาะสตรี จะมีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิสภาพ พยาธิกำเนิด กับอาการแสดงและการดำเนินโรคหลักการและวิธีการวินิจฉัย  พยากรณ์โรค และแนวทางการดูแลรักษาตลอดจนปัจจัยที่ทำให้การดูแลรักษาไม่ประสบผลสำเร็จ  นอกจากนี้นักศึกษาจะมีความสามารถในการซักประวัติ  รวบรวมประวัติ  ตรวจร่างกาย  ตรวจภายใน  และทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินสุขภาพอนามัยของสตรี และวินิจฉัยโรคหรือภาวะแทรกซ้อนได้  ด้านการวางแผนครอบครัว นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการกำหนด จำนวนประชากรเป้าหมาย การสื่อสารให้ประชาชนปฏิบัติวิธีการคุมกำเนิดชนิดต่างๆ และแผนงานขั้นตอนในการดำเนินงานโครงการวางแผนครอบครัว  ในด้านเจตคติ
     นักศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยและหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย มีความอดทนต่อการทำงานและมีความอดกลั้นต่อความไม่พึงพอใจ ตลอดมีวาจาที่สุภาพ มีความประพฤติและมารยาทอันเป็นที่ยอมรับของสังคม มีน้ำใจ อาสาสมัครและเสียสละต่อส่วนรวม     
     การจัดการเรียนรู้จะประกอบไปด้วย การบรรยายและการอภิปรายในห้องเรียนที่นักศึกษาจะต้องเป็นผู้นำและผู้ร่วมอภิปราย การสาธิตวิธีประเมินสุขภาพของสตรี  ฝึกตรวจและประเมิน  สุขภาพของสตรีที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวชวิทยาและหน่วยวางแผนครอบครัว รับผู้ป่วยไว้ในความดูแลที่หอผู้ป่วยนรีเวชวิทยาและช่วยผ่าตัดทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการและบันทึกรายงานผู้ป่วยนอกจากนี้นักศึกษาจะต้องศึกษาด้วยตนเองจากโสตทัศนูปกรณ์ ผู้ป่วยและสังเกตการปฏิบัติตนของอาจารย์และแพทย์ประจำบ้านในด้านเจตคติ  มนุษยสัมพันธ์และมารยาทแห่งวิชาชีพ

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชานรีเวชวิทยาและการวางแผนครอบครัว  หลักสูตรรายวิชานรีเวชวิทยาและการวางแผนครอบครัว
วัตถุประสงค์ทั่วไปของหลักสูตรรายวิชานรีเวชวิทยาและวางแผนครอบครัว  วัตถุประสงค์ทั่วไปของหลักสูตรรายวิชานรีเวชวิทยาและวางแผนครอบครัว
การจัดการเรียนการสอนทั่วไปของหลักสูตรรายวิชานรีเวชวิทยาและวางแผนครอบครัว  การจัดการเรียนการสอนทั่วไปของหลักสูตรรายวิชานรีเวชวิทยาและวางแผนครอบครัว
วัตถุประสงค์และการจัดการเรียนการสอนเฉพาะของหลักสูตรรายวิชานรีเวชวิทยาและวางแผนครอบครัว  วัตถุประสงค์และการจัดการเรียนการสอนเฉพาะของหลักสูตรวิชานรีเวชวิทยาและวางแผนครอบครัว
การบันทึกรายงานผู้ป่วยสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔  การบันทึกรายงานผู้ป่วยสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔
การปฏิบัติงานตามหน่วยฝึกอบรมและตารางการปฏิบัตงานรายวิชานรีเวชวิทยาและวางแผนครอบครัว  การปฏิบัติงานตามหน่วยฝึกอบรมและตารางการปฏิบัตงานรายวิชานรีเวชวิทยาและวางแผนครอบครัว
การประเมินผลของหลักสูตรรายวิชานรีเวชวิทยาและวางแผนครอบครัว  การประเมินผลของหลักสูตรรายวิชานรีเวชวิทยาและวางแผนครอบครัว
ความรู้พื้นฐานที่นักศึกษาควรมีก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ รมสต ๔๐๕  ความรู้พื้นฐานที่นักศึกษาควรมีก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ รมสต ๔๐๕
ทักษะและหัตถการพื้นฐานทางนรีเวชสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔  ทักษะและหัตถการพื้นฐานทางนรีเวชสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔
ระเบียบและสิ่งควรรู้สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔  ระเบียบและสิ่งควรรู้สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔

 

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com