พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพและข่าวโดยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์