โดย รศ. พญ.ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย ผศ. พญ.พธู ตัณฑ์ไพโรจน์ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย อ. นพ.ปรุฬห์ สนุ่นรัตน์ ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย แพทย์หญิงเมาฬี ภูวะพัฒนะพันธุ์ ในวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566  เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย ผศ. พญ.ธัชจารีย์ พันธ์ชาลี บุญบวรพงศ์ ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นาวาอากาศเอก นายแพทย์อาภัสร์ เพชรผุด ในวันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย  ผศ. นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล ในวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย รศ. พญ.กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ หมื่นพินิจ ในวันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย อ. พญ.จตุพร ดวงกำ ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย อาจารย์ นายแพทย์นพดล ไชยสิทธิ์ ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย รศ. ดร. นพ.ชัชวาล ศิลปกิจ ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-09.00 น.