โดย อ.นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกําจรชัย อ. นพ.วรัญญู เลิศรัตน์ ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น. โดย อ. นพ.พันธบัตร วรินทักษะ อ. นพ.ภูมิพร กตัญญูวงศ์ รศ. น...
 
โดย ผศ.พญ.พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ, อ. พญ.ชุลีกร ศรีตนไชย ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หรือรับชมทางออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting...
 
ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 4 อาคารหลัก
 
โดย รศ. นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย รศ. พญ.ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย ผศ. พญ.พธู ตัณฑ์ไพโรจน์ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย อ. นพ.ปรุฬห์ สนุ่นรัตน์ ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย แพทย์หญิงเมาฬี ภูวะพัฒนะพันธุ์ ในวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566  เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย ผศ. พญ.ธัชจารีย์ พันธ์ชาลี บุญบวรพงศ์ ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นาวาอากาศเอก นายแพทย์อาภัสร์ เพชรผุด ในวันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น.