โดย รศ. ดร. นพ.ถกล เจริญศิริสุทธิกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (Speaker) ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 25...
 
โดย รศ. นพ.พรเทพ ตันเผ่าพงษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (Speaker) ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 8.00-9.00 น. 
 
 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 8.00-9.00 น. โดย อ. พญ.วริษา สุนทรวินิต อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน (Speaker)...
 
โดย อ. นพ.สามารถ ภูวไพรศิริศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 0...
 
โดย อ. นพ.นพดล ไชยสิทธิ์ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย รศ. พญ.นุช ตันติศิรินทร์ ผศ. พญ.ลัคนา พร้อมวัฒนาพันธุ์ ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย อ. นพ.ธีรพงษ์ รัตนนุกรม อ. พญ.วรลักษณ์ มรดกเกษม ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น.  
 
โดย รศ. พญ.ลิษา สังฆ์คุ้ม อ. นพ.พันธบัตร วรินทักษะ ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย อ.นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกําจรชัย อ. นพ.วรัญญู เลิศรัตน์ ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น. โดย อ. นพ.พันธบัตร วรินทักษะ อ. นพ.ภูมิพร กตัญญูวงศ์ รศ. น...
 
โดย ผศ.พญ.พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ, อ. พญ.ชุลีกร ศรีตนไชย ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หรือรับชมทางออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting...