เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยมี รศ. พญ.ชื่นกมล ชรากร หัวหน้าสาขาวิชาฯ ร่วมกับคณาจารย์และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาวิชา...
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โดย...
 
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยมีท่านรองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวเปิดงาน...
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 โดยสาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 4 อาคารหลัก
 
จัดโดยสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม ชั้น 2 อาคารหลัก...
 
ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ณ นครโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม โดยมีอาจารย์และคณะแพทย์จากภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้เข...
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 12:00-13:00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคารหลัก ชั้น 4 
 
จำนวน 2 รางวัล เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเร...
 
ร่วมกับ รศ. ดร. พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต มาเยี่ยมชมภาควิชาฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น...
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี