โดย ผศ. นพ.วรเดช หงส์สาคร ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น. 
 
โดย ผศ. พญ.นวมลล์ เล็กสกุล ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย รศ. นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย รศ. พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น. 
 
โดย อ. พญ.อรุณี สิงห์เสน่ห์ ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย รศ. พญ.ชุตินธร ศรีพระประแดง ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย รศ. นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย อ. ดร.พญ.ปิยา แช่มสายทอง ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 09.00น. 
 
โดย รศ. นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ และ ผศ. พญ.อรวิน  วัลลิภากร ใน วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00-12.40 น.
 
โดย ผศ.นพ.สมิทธิ์  ศรีสนธิ์ ในวันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย ผศ.พญ.ศศิมา  ดุสิตเกษม ในวันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย รศ.พญ.กติกา นวพันธ์ ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-09.00 น.