โดย อ. ดร. นพ.พิสุทธิ์  พงษ์ชัยกุล ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย อ. ดร. พญ.สมสุข สันติเบ็ญจกุล ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย อ. ดร. นพ.ดลนิภัทร เดชสุพงศ์ และ ผศ. ดร. นพ.ถกล เจริญศิริสุทธิกุล ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย รศ. พญ.วรลักษณ์ สมบูรณ์พร ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย รศ.นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 09.00 น.