โดย รศ. พญ.นิศารัตน์ ยมาภัย ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-9.00 น.
 
โดย ศ. นพ.วรศักดิ์  โชติเลอศักดิ์ ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-9.00 น.  
 
โดย ผศ. พญ.อรพร  ดำรงวงศ์ศิริ ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-9.00 น.  
 
โดย ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-9.00 น.  
 
โดย ศ.พญ.ศศิโสภิณ  เกียรติบูรณกุล ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564  เวลา 08.00-9.00 น.
 
โดย รศ.นพ.ณัฐพงศ์  งามไพบูลย์ ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-9.00 น.
 
โดย อ. ดร. นพ.จักรกฤษณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย รศ. ดร. ภก.ชลภัทร  สุขเกษม วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 8:00-9:00 น.
 
 โดย ผศ. ดร.พุทธภูมิ  ลำเจียกเทศ วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย ศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00-9.00 น.
 
โดย อ. พญ.วริศรา จันทรศร วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00-9.00 น.
 
โดย อ. ดร. พญ.สมสุข สันติเพ็ญจกุล  ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00-9.00 น.