โดย อ. พญ.พิจิกา จันทราธรรมชาติ ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00-9.00 น.
 
โดย ผศ. พญ.พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00-9.00 น.
 
โดย อ. ดร. นพ.สมชาย ชุติพงศ์ธเนศ ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00-9.00 น.  
 
โดย รศ. นพ.เอก หังสสูต ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00-9.00 น. 
 
โดย รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00-9.00 น.
 
โดย รศ. ดร. นพ.โอบจุฬ ตราชู ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00-9.00 น.
 
โดย ผศ. พญ.ลิษา  สังข์คุ้ม ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย อ. นพ.อติศักดิ์  เจียรนัยกุลวานิช ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย อ. ดร. นพ.พิสุทธิ์  พงษ์ชัยกุล ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย อ. ดร. พญ.สมสุข สันติเบ็ญจกุล ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย อ. ดร. นพ.ดลนิภัทร เดชสุพงศ์ และ ผศ. ดร. นพ.ถกล เจริญศิริสุทธิกุล ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย รศ. พญ.วรลักษณ์ สมบูรณ์พร ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.00 - 09.00 น.