ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย Role of medical staff in facilatating medical student research ทำความเข้าใจ "ที่ปรึกษาโครงการวิจัย" สำหรับนักศึกษาแพทย์หลักสูตรใหม่ 

เรียนเชิญอาจารย์ และผู้สนใจ ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง Role of medical staff in facilatating medical student research ทำความเข้าใจ "ที่ปรึกษาโครงการวิจัย" สำหรับนักศึกษาแพทย์หลักสูตรใหม่
โดย รศ. นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ (SPEAKER) และ ผศ. พญ.อรวิน  วัลลิภากร (MODERATOR)
ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00-12.40 น. ผ่านระบบออนไลน์ 

Zoom meeting ID: 994 8091 4894
Passcode: obgyn

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งวันนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2YcbnY2BjWrL1IeEz-WF_1Fg460FU...
เพื่อรับคะแนน CME  ด้านการศึกษา 1 หน่วยกิต