โดย ศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย ในวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 09.00น.
 
โดย ศ. นพ.มล.ชาครีย์ กิติยากร ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย รศ. ดร. นพ.อติวุทธ กมุทมาศ ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย นพ.อำนาจ เตโชวาณิชย์ ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย ผศ. นพ.วรเดช หงส์สาคร ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น. 
 
โดย ผศ. พญ.นวมลล์ เล็กสกุล ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย รศ. นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย รศ. พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น. 
 
โดย อ. พญ.อรุณี สิงห์เสน่ห์ ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย รศ. พญ.ชุตินธร ศรีพระประแดง ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย รศ. นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย อ. ดร.พญ.ปิยา แช่มสายทอง ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 09.00น.