โดย ผศ. พญ.พธู ตัณฑ์ไพโรจน์ ในวันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 09.00น.
 
โดย ศ. ดร. นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 09.00น.
 
โดย ผศ. นพ.ศรีเธียร เลิศวิกูล ในวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 09.00น.
 
โดย ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ  ในวันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00น.
 
โดย อ.นพ.สิระ กอไพศาล ในวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00น.
 
โดย รศ.ดร.ภญ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ ในวันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย อ.ดร.พญ.ชุติมา โตพิพัฒน์ นวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00น.
 
โดย รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ในวันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย ศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย ในวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 09.00น.
 
โดย ศ. นพ.มล.ชาครีย์ กิติยากร ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย รศ. ดร. นพ.อติวุทธ กมุทมาศ ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
โดย นพ.อำนาจ เตโชวาณิชย์ ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 09.00 น.