ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย Antenatal corticosteroid: good, bad or both