โดย  ศ. ดร. เภสัชกรชลภัทร สุขเกษม (Speaker) ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00-9.00 น.
 
โดย  ผศ. นพ.อธิษฐาน รัตนบุรี (Speaker) ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00-9.00 น. 
 
รศ. ดร. นพ.อติวุทธ กมุทมาศ  (Speaker) ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00-9.00 น. 
 
โดย  ผศ. นพ.ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (Speaker) ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00-9.00 น. 
 
โดย รศ. ดร. นพ.ถกล เจริญศิริสุทธิกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (Speaker) ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 25...
 
โดย รศ. นพ.พรเทพ ตันเผ่าพงษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (Speaker) ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 8.00-9.00 น. 
 
 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 8.00-9.00 น. โดย อ. พญ.วริษา สุนทรวินิต อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน (Speaker)...
 
โดย อ. นพ.สามารถ ภูวไพรศิริศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 0...
 
โดย อ. นพ.นพดล ไชยสิทธิ์ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย รศ. พญ.นุช ตันติศิรินทร์ ผศ. พญ.ลัคนา พร้อมวัฒนาพันธุ์ ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย อ. นพ.ธีรพงษ์ รัตนนุกรม อ. พญ.วรลักษณ์ มรดกเกษม ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น.  
 
โดย รศ. พญ.ลิษา สังฆ์คุ้ม อ. นพ.พันธบัตร วรินทักษะ ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น.