ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังบรรยาย "Genomic technique gor perinatal genetic diagnosis"

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังบรรยาย "Genomic technique gor perinatal genetic diagnosis"
โดย รศ. ดร. นพ.ถกล เจริญศิริสุทธิกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา (Speaker)
อ. พญ.เมาฬี ภูวพัฒนะพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Moderator)
ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.00-9.00 น. รับชม VDO Morning Activity คลิก!! รับชม VDO Morning Activity คลิก!!