บุคลากร/เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำภาควิชา
คุณวนิชยา  จันทรัตน์
เลขานุการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 
alt
คุณวีระพล ไทรระพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 
alt
คุณสุกัญญา มาโค
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
alt
คุณสญาณี นิ่มครุฑ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 
alt
คุณณัฐนันท์ ปานทอง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
alt
คุณธัญดา นัยรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
alt
คุณวิมล สิงห์หา
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
 
alt
คุณสุนิสา สุขล้อม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 
alt
คุณเจน ขันตี
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
คุณทิพวรรณ  ผมพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
คุณอารียา  การดี
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
คุณวรพงศ์  สุขเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
คุณอุไรวรรณ  ชัยภูมิ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
 
คุณศุภชัย  แถวจัตุรัส
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 
คุณชนิดา บุญรอด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
คุณนภัส ผอบทองวิเศษ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด
alt
คุณพิชชาอร เลิศสุววรณนาวิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
alt
คุณมณีรัตน์ ประกอบพาณิชย์
ตำแหน่ง : พยาบาลช่วยวิจัย
 
สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช
alt
คุณวนิดา นิกะพิมพ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
alt
คุณรัชดาพันธ์ ชัยโตษะ
ตำแหน่ง : พยาบาลช่วยวิจัย
 
สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
alt
คุณจิตตรัตน์ เดชดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
alt
คุณพีรนุช มั่งมีศรี
ตำแหน่ง : พยาบาลประจำสาขาวิชาฯ
 
สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
alt
คุณเพ็ญนภา ประเสริฐแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
alt
คุณกัลยา ปิติวุฒิ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
alt
คุณมกรมาส อนันตบูรณะ
ตำแหน่ง : พยาบาลช่วยวิจัย
 
 

update 13/02/2566