บุคลากร/เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำภาควิชา
คุณวนิชยา  จันทรัตน์
เลขานุการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 
alt
คุณวีระพล ไทรระพันธ์
งานสารบรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 
alt
คุณสุกัญญา มาโค
ฝ่ายการศึกษาระดับหลังปริญญา (Resident)
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
alt
คุณสญาณี นิ่มครุฑ
ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา (นักศึกษาแพทย์)
ตำแหน่ง : นักวิชาการการศึกษา
 
alt
คุณวิมล สิงห์หา
ฝ่ายบริการ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
 
alt
คุณสุนิสา สุขล้อม
ฝ่ายสารสนเทศ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 
alt
คุณเจน ขันตี
ฝ่ายบุุคคล
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
คุณทิพวรรณ  ผมพันธ์
ธุรการทั่วไป / ฝ่ายการเงิน
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
คุณอารียา  การดี
ฝ่ายการดูแลสุขภาพ CLT
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
คุณวรพงศ์  สุขเจริญ
ฝ่ายวิจัย
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
คุณอุไรวรรณ  ชัยภูมิ
ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา (นักศึกษาแพทย์)
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
 
คุณศุภชัย  แถวจัตุรัส
ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา (นักศึกษาแพทย์)
ตำแหน่ง : นักวิชาการการศึกษา
 
คุณชนิดา บุญรอด
ฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
คุณนภัส ผอบทองวิเศษ
ฝ่ายการดูแลสุขภาพ CLT
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
คุณกัญญาพัชร โคตรชมภู
ฝ่ายวิจัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย
 
สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด
 
alt
คุณพิชชาอร เลิศสุววรณนาวิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
alt
คุณมณีรัตน์ ประกอบพาณิชย์
ตำแหน่ง : พยาบาลช่วยวิจัย
 
สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช
alt
คุณวนิดา นิกะพิมพ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
alt
คุณรัชดาพันธ์ ชัยโตษะ
ตำแหน่ง : พยาบาลช่วยวิจัย
 
สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
alt
คุณจิตตรัตน์ เดชดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
alt
คุณณัฐนันท์ ปานทอง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
alt
คุณเพ็ญนภา ประเสริฐแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
alt
คุณกัลยา ปิติวุฒิ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
alt
คุณมกรมาส อนันตบูรณะ
ตำแหน่ง : พยาบาลช่วยวิจัย
 
 

update 01/10/2566