โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โครงสร้างสาขาวิชา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วิสัยทัศน์

"เป็นภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาชั้นนําในระดับสากล โดยใช้กลไกของสาขาวิชาเป็นตัวขับเคลื่อน"

พันธกิจ

"จัดการศึกษา สร้างงานวิจัย ให้การดูแลสุขภาพ ให้บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม"

ค่านิยม

"มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม"

หลักสูตรและการบริการ

1. การศึกษา แบ่งออกเป็น

2. การวิจัย รายงานงานวิจัยและเทคโนโลยีที่มีคุณค่า สามารถนำไปประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพสตรีในระดับชาติและนานาชาติ

3. การบริการด้านการดูแลสุขภาพ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของสตรีอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานการรักษาในระดับสากล และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ

4. การบริการวิชาการ การให้บริการวิชาการที่ทันสมัยและมีความหลากหลายเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดประชุมวิชาการและการบรรยายระดับชาติและนานาชาติ การแต่งหนังสือ ตำรา และบทความทางวิชาการ

update 31/01/2567