คณาจารย์ประจำภาควิชา

สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด
ผศ. พญ.ชยดา ตั้งชีวินศิริกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2166
 
ผศ. พญ.วิรดา ดุลยพัชร์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2166
 
อ. ดร. พญ.ปิยา แช่มสายทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2166
 
อ. นพ.พันธบัตร วรินทักษะ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2166
 
อ. พญ.วรลักษณ์ มรดกเกษม
E-mail :
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2166
 
อ. นพ.วรัญญู เลิศรัตน์
E-mail :
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2166
 
อ. พญ.เมาฬี ภูวะพัฒนพันธุ์
E-mail :
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2166
 
สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช
รศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1451
 
ผศ. นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1451
 
รศ. นต. พญ.ชื่นกมล ชรากร(ร.น.)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1451
 
ผศ. พญ.สุวิชา จิตติถาวร
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1451
 
ผศ. นพ.กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1451
 
ผศ. พญ.นวมลล์ เล็กสกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1451
 
ผศ. พญ.ลัคนา พร้อมวัฒนาพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1451
 
ผศ. พญ.ชมพูนุท คงสวัสดิ์วรกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1451
 
ผศ. พญ.ศิกานต์ สถิตนิรามัย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1451
 
อ. พญ.พนิดา มาทวีโชติกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1451
 
สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
ศ. พญ.จิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2167
 
ผศ. พญ.รุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2167
 
ผศ. นพ.คมกฤช เอี่ยมจิรกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2167
 
รศ. พญ.อรวี ฉินทกานันท์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2167
 
สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
รศ. ดร. พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
รศ. พญ.ญาดา ติงธนาธิกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
อ. ดร. พญ.ชุติมา โตพิพัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
รศ. นพ.ฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
ผศ. นพ.ศรีเธียร เลิศวิกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
รศ. พญ.ชลธิชา สถิระพจน์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
รศ. พญ.มัธชุพร สุขประเสริฐ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
ผศ. นพ.วรเดช หงษ์สาคร
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
ผศ. พญ.สิริลักษณ์ ตันธนาวิภาส
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
อ. พญ.ชุลีกร ศรีตนไชย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
อ. พญ.อาทิตยา สิงห์วงษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
อ. พญ.พรศรี นิรันดร์สุข
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
อ. พญ.พิมพ์พรรณ ประสานจิตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
อ. นพ.กิตติ ฉัตรตระกูลชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-2805
 
อาจารย์กองกลาง
ผศ. นพ.สมเกียรติ สีตวาริน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-1412
 

update 03/01/2567