ประวัติความเป็นมา

     เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขึ้น ในสมัยศาสตราจารย์อารี วัลยะเสวี คณบดีคนแรกของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในขณะดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีในสมัยนั้น และได้แสวงหาผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โดยได้ดำริว่าผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าภาคจะต้องมีคุณสมบัติโดเด่น เป็นครูที่ดี มีวิชา ทันสมัย และมีความเป็นผู้นำ เมื่อมีการปรึกษาคณะทำงานแล้ว จึงลงมติความเห็นพ้องกันว่าสมควรให้ศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไล เบญจกาญจน์ ซึ่งขณะนั้นดำรงอาจารย์อยู่ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาและคณะกรรมการผู้บริหารต่อไป

     ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ดำเนินการพร้อมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ บรรยากาศในระยะแรกเริ่มนั้น ศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไล เบญจกาญจน์ ได้เขียนไว้ในประวัติการก่อตั้งภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (พูนพิศ อมาตยกุล บ.ก. รามาธิบดี ๒๕๐๘-๒๕๒๘, กรุงเทพฯ : บริษัทรักษ์สิปป์จำกัด, ๒๕๓๐)

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไล เบญจกาญจน์

     คณาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาสมัยเริ่มแรก ได้โอนย้ายมาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยได้รับความกรุณาจากศาสตราจารย์แพทย์หญิง ม.ร.ว.ส่งศรี เกตุสิงห์ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ที่อนุมัติให้อาจารย์ภายในภาควิชาฯ ทำการโอนย้ายมาตามความสมัครใจ ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์จำนวน ๙ ท่าน ดังนี้

○  ศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไล เบญจกาญจน์
○  แพทย์หญิงดวงเดือน คงศักดิ์
○  นายแพทย์วิทูร โอสถานนท์
○  นายแพทย์เสริมศักดิ์ เพ็ญชาติ
○  แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ ภมรประวัติ
○  นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
○  นายแพทย์กำแหง จาตุรจินดา
○  นายแพทย์สมาน ภิรมย์สวัสดิ์ 
○  และนายแพทย์ปราโมทย์ รัตตกุล

    ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจและโชคดีอย่างยิ่งที่มีคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงานและการเรียนการสอนมาร่วมงาน