ติดต่อเรา

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

อาคาร 1 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ :  (+66) 0-2201-1135  หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม
  (+66) 0-2201-1188  หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวช
   (+66) 0-2201-2166  สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด
   (+66) 0-2201-1451  สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช
   (+66) 0-2201-2805  สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
   (+66) 0-2201-2167  สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
  (+66) 0-2201-1417  ห้องคลอด อาคารหลัก (อาคาร 1) ชั้น 2
   (+66) 0-2201-1412  ธุรการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โทรสาร :  (+66) 0-2201-1416 
E-mail : obgynrama.mahidol@gmail.com
Facebook :  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี