ทำเนียบอาจารย์

หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ศ. พญ.วิไล เบญจกาญจน์
พ.ศ. 2511-2526
 
ศ. พญ.ดวงเดือน คงศักดิ์
พ.ศ. 2526-2529
 
ศ. นพ.กำแหง จาตุรจินดา
พ.ศ. 2529-2540
 
ศ. นพ.วินิต พัวประดิษฐ์
พ.ศ. 2540-2545
 
ศ. นพ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์
พ.ศ. 2545-2551
 
ศ. นพ.เสวก วีระเกียรติ
พ.ศ. 2551-2554
 
ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
พ.ศ. 2554-2558
 
ศ. นพ.แสงชัย พฤทธิพันธุ์
พ.ศ. 2558-2562
 
ผศ. นพ.อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ
พ.ศ. 2562 - 2566
 
รศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน
 
บูรพคณาจารย์
วิไล เบญจกาญจน์  2511-2526 ปราโมทย์ รัตตกุล  2511-2519
เสริมศักดิ์ เพ็ญชาติ  2511-2520  ดวงเดือน คงศักดิ์  2511-2529
เยาวลักษณ์ ภมรประวัติ  2511-2532 วิทูร โอสถานนท์  2511-2534
สมาน ภิรมย์สวัสดิ์  2511-2535 วราวุธ สุมาวงศ์  2511-2537
กำแหง จาตุรจินดา  2511-2540  ธนิต หัพนานนท์  2513-2515
พวงเพ็ญ ริมดุสิต  2513-2537 อุรุษา เทพพิสัย  2513-2543
บุญปรีดี ศิริวงศ์  2516-2527 เสาวคนธ์ อัจจิมากร  2516-2547
สุวชัย อินทรประเสริฐ  2516-2547 สัญชัย บัลลังก์โพธิ์ 2517-2546
อธิป สรวงสมบูรณ์  2519-2536 สมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ  2519-2546 
สมศักดิ์ ตั้งตระกูล  2520-2547 สมพล พงศ์ไทย  2520-2552
สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ  2523-2556 วสันต์ ลีนะสมิต  2524-2548
เฉลิมศรี ธนันตเศรษฐ  2525-2550 พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์  2525-2535
ประจักษ์ จันทรธีระกิตติ  2525-2526 ยงยุทธ เหราบัตย์  2526-2550
มยุรี จิรภิญโญ  2526-2557 มรว.ทองทิศ ทองใหญ่  2527-2535
ฤดี ศิริมงคลเกษม  2528-2535 รสิก รังสิปราการ  2533-2550
นพดล สโรบล  2534-2545  เชิดพงษ์ สันตติ  2536-2538
สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล  2537-2540 ชาติชัย ศรีสมบัติ  2537-2546 
เสวก วีระเกียรติ  2537-2557 ดร.บุญศรี จันทร์รัชชกูล  2541-2555
ปัทมา พรหมสนธิ  2545-2555 สมศรี พิทักษ์กิจรณกร  2545-2558
ธนศักดิ์ สืบหลินวงศ์  2547-2548 ดวงมณี ธนัพประภัศร์  2549-2556
โดมฤดี ปรีชาพรประเสริฐ   2551-2554 สัญญา ภัทราชัย  2539-2558
วินิต พัวประดิษฐ์  2522-2558 ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  2530-2560
ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย 2531-2560 อร่าม โรจนสกุล 2523-2556
แสงชัย พฤทธิพันธุ์ 2537-2562 ดร.แอนนา วงษ์กุหลาบ 2548-2565
update 01/10/2566