ระดับปริญญา

หลักสูตรวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. ๒๕๔๕

จุดมุ่งหมาย (aim/outcome) ของหลักสูตร

     เพื่อให้บัณฑิตแพทย์มีเจตคติที่ดีต่อสตรีและทารกปริกำเนิด ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัยสตรีทุกวัย สุขภาพอนามัยมารดาและทารกปริกำเนิด และสุขภาพอนามัย การเจริญพันธุ์ สามารถให้การบริบาลสุขภาพอนามัยดังกล่าวอย่างเป็นองค์รวม ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยฯ การป้องกันและการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพอนามัยฯ และการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยฯ โดยคาดหวังว่า จะสามารถเพิ่มอัตราสุขภาวะ และอนามัยของสตรีทุกวัยตลอดจนมารดาและทารกปริกำเนิดลดอัตราการตายและอัตราทุพพลภาพของสตรีที่เกี่ยวกับการ เจริญพันธุ์ รวมทั้งของมารดาและทารกปริกำเนิด ลดอัตราเกิดและเพิ่มอัตราคุมกำเนิด ลดอัตราการเป็นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีในระยะลุกลาม และเพิ่มอัตราการวินิจฉัยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีในระยะเริ่มต้นของประชากรในชุมชนที่บัณฑิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรับผิดชอบ

การจัดหลักสูตร

     จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์เป็น ๓ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ เรียนวิชาดังนี้
  รมสต. ๔๐๕ นรีเวชวิทยาและวางแผนครอบครัว (รายละเอียด) ๕ หน่วยกิต
  RAOG ๔๐๕ Gynaecology and Family Planning      
    ระยะเวลาศึกษา ๕ สัปดาห์  
ระยะที่ ๒ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ เรียนวิชาดังนี้
  รมสต. ๕๐๕ สูติศาสตร์ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ๕   หน่วยกิต
  RAOG ๕๐๕ Principle and Clerkship in Obstetrics      
    ระยะเวลาศึกษา ๕  สัปดาห์  
ระยะที่ ๓ นักศึกษาแพทย์ปีที่ ๖ เรียนวิชาดังนี้
  รมสต. ๖๑๓ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ๑ ๔   หน่วยกิต
  RAOG ๖๑๓ Obstetrics and Gynaecology ๑  
    ระยะเวลาศึกษา ๔ สัปดาห์  
  รมสต. ๖๑๔ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ๒ ๔     หน่วยกิต
  RAOG ๖๑๔ Obstetrics and Gynaecology ๒  
    ระยะเวลาศึกษา ๔ สัปดาห์  
เอกสารประกอบ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ๒๕๕๕  เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ๒๕๕๕
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ๒๕๕๕  เกณฑ์มาตรฐานหัตถการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
E-learning  E-learning : สื่อการสอน

*update 09/02/2564