You are here

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (F-053)

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 001 (08)-57 แบบประเมินสมรรถนะปฏิบัติการพยาบาล
2 009 (09)_59 แบบประเมินการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและการวางแผนโครงการ
3 048 (02)-57 แบบประเมินย่อรายงานวิจัย
4 067 (10)-51 แบบประเมินสมรรถนะปฏิบัติการพยาบาล
5 069 (05)-50 แบบประเมินสมรรถนะที่ 2 จริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมาย
6 070 (05)-58 ใบประเมินผลภาคปฏิบัติด้านการใช้ความรู้ทักษะทางปัญญาและการปฏิบัติ
7 073 (09)-54 แบบประเมินสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี
8 074 (05)-57 แบบประเมินสมรรถนะ (ฟอร์มกลาง)
9 074 (09)-61 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
10 074 (10)-64 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และระดับรายวิชา (CLOs)
11 074-281 (06)-58 แบบประเมินสมรรถนะ (พื้นฐาน)
12 074-284 (18)-63 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
13 074-381 (06)-62 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (เด็ก)
14 074-387 (19)-65 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และระดับรายวิชา (CLOs)
15 074-388 (16)-64 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)_มารดา
16 074-481 (16)-65 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังการปฏิบัติการพยาบาล (จิตเวช)
17 074-482 (17)-64 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และระดับรายวิชา (CLOs)
18 074-483 (15)-64 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)ฯ
19 074-484 (06)-58 แบบประเมินสมรรถนะ (ชุมชน)
20 074-487 (14)-64 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) มารดา
21 074-488 (08)-59 แบบประเมินสมรรถนะ (จิตเวช)
22 074-Adult 1-2 (11)-64 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
23 096 (06)-51 แบบประเมินผลภาคปฏิบัติ
24 125 (07)-50 แบบประเมินผลภาคปฏิบัติ
25 126 (03)-51 แบบประเมินการสอบภาคปฏิบัติ
26 136 (02)-58 แบบประเมินผลรายงานกลุ่ม
27 144 (07)-61 ประเมินกิจกรรมกลุ่ม
28 167 (06)-61-แบบประเมินบันทึกการสอนสุขศึกษา
29 168 (02)-48 แบบประเมินการทำอุปกรณ์การสอน
30 170 (08)-65 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)ฯ เฉพาะราย 
31 172 (04)-61 แบบประเมินการเขียนแผนการพยาบาล
32 174 (04)-49 แบบประเมินผลการปฏิบัติฝึกพูด
33 181 (03)-59 แบบฟอร์มการประเมินรายงานและกิจกรรมกลุ่ม
34 186 (04)-64 แบบประเมินการอภิปรายกลุ่มย่อย
35 190 (03)-53 แบบฟอร์มประเมินรายงาน
36 202 (02)-50 แบบฟอร์มประเมินรายงานการแปลและสรุปบทความ
37 208 (03)-62 แบบประเมินผลการรายงานกลุ่ม
38 210 (02)-58 แบบประเมินผลนำเสนอการศึกษาดูงานและประเมินงาน
39 214 (04)-56 แบบประเมิน รายงานการวิเคราะห์ตนเองเพื่อส่งเสริมการให้การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฯ
40 216 (05)-50 แบบประเมินความสามารถในการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก
41 221 (04)-63 แบบประเมินความสามารถในการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน
42 230 (03)-58 แบบประเมินการฝึกปฏิบัติการตรวจรักษาพยาบาล
43 234 (04)-50 แบบประเมินสมรรถนะปฏิบัติการพยาบาล การบริหารจัดการฯ
44 253 (02)-56 แบบประเมินการทำรายงาน  และการนำเสนอกรณีศึกษา
45 261 (00)-50 แบบประเมินความสามารถในการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก
46 262 (03)-60 แบบบันทึกพฤติกรรมกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL
47 263 (00)-50 แบบประเมินผลภาคปฏิบัติ
48 265 (02)-53 แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงานโครงการทำความดีเพื่อสังคม
49 266 (01)-51 แบบประเมินสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในชุมชนโดยนักศึกษา
50 280 (01)-62 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม- ประเมินเพื่อน
51 281 (00)-51 แบบประเมินการนำเสนอ
52 282 (01)-58 แบบประเมินการสอบภาคปฏิบัติการ...
53 283 (00)-51 แบบประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ
54 284 (02)-54 แบบประเมินการสอบภาคปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
55 285 (00)-52 แบบฟอร์มการประเมินผลรายงานกรณีศึกษาผู้ป่วย
56 288 (00)-52 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคีความร่วมมือ
57 290 (01)-52 แบบประเมินรายงาน
58 291 (01)-53 แบบประเมินการเรียนรู้ผ่าน E-learning
59 293 (02)-59 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในบทเรียนออนไลน์
60 294 (00)-53 แบบประเมินการผลิตสื่อแผ่นพับเพื่อใช้ในการสอน
61 299 (04)-61 แบบประเมินการเขียนบันทึกทางการพยาบาล
62 300 (00)-54 แบบประเมินการตรวจร่างกาย (Physical Assessment)
63 301 (00)-54 แบบประเมินการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในการอภิปรายกลุ่มย่อย
64 302 (00)-54 แบบประเมินรายงานการเยี่ยมครอบครัว
65 304 (01)-58 แบบประเมินอภิปรายกลุ่มย่อย case analysis
66 305 (01)-58 แบบประเมินการนำเสนอข้อมูลในกลุ่มย่อย
67 317 (01)-58 ประเมินผล การอภิปราย วิเคราะห์  ผลกระทบทางจริยธรรมและประเด็นทางสังคม
68 318 (01)-57 แบบประเมินการฝึกทักษะกระบวนการพยาบาล
69 319 (01)-61 แบบประเมินการสร้างสัมพันธภาพ
70 320 (04)-62 แบบประเมินตรวจร่างกาย
71 321 (02)-63 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE  หัตถการ การพ่นยาในเด็ก
72 322 (02)-63 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE  หัตถการ การให้ออกซิเจนชนิดครอบศีรษะ
73 323 (03)-63 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE  หัตถการ การดูดเสมหะฯ
74 324 (02)-63 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE  หัตถการ การให้อาหารทางสายยางฯ
75 325 (00)-56 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE  การปรับอัตราการไหลของสารน้ำทางหลอดเลือดดำ
76 326 (03)-63 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE  หัตถการ การเก็บปัสสาวะเพื่อส่งตรวจฯ
77 327 (01)-63 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE  หัตถการ การทำกายภาพบำบัดทรวงอกในเด็กฯ
78 328 (02)-61 แบบประเมินการอภิปรายกลุ่มย่อย
79 329 (01)-56 แบบประเมินทักษะการทำแผลชนิดแห้ง
80 330 (01)-57 แบบประเมินทักษะการฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ ผ่านทาง.. Piggy pack
81 331 (00)-56 แบบประเมินทักษะการฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ
82 332 (01)-56 แบบประเมินทักษะการฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ ผ่านทาง.. NSS lock
83 334 (01)-57 แบบประเมินทักษะการวัดอุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต (TPR & BP)
84 335 (01)-57 แบบประเมินทักษะการดูดเสมหะในท่อหลอดลม (Endotracheal suction)
85 336 (01)-57 แบบประเมินทักษะการทำแผลชนิดเปียก (Wet dressing)
86 341 (04)-64 แบบประเมินการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยธรรม
87 343 (00)-57 แบบประเมินการนำเสนองานวิจัย
88 344 (01)-64 แบบประเมินการเขียนรายงาน
89 356 (00) แบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
90 357 (01) แบบประเมินรายงานการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ
91 363 (01) แบบประเมินผล OSCE หัตถการ การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อในเด็กอายุ 1-5 ปี
92 364 (00)-58 แบบประเมินผู้นำอภิปรายกลุ่มย่อย
93 365 (00)-58 แบบประเมินผู้ร่วมอภิปรายกลุ่มย่อย
94 366 (03)-63 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
95 367 (01)-61 Evaluation Group Presentation
96 368 (01)-61 Evaluation  Participation in Group Discussion.doc
97 369 (01)-60 Criteria for Grading Paper Assignments
98 373 (00)-59 แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายหลังการได้รับคำแนะนำ
99 374 (01)-62 แบบประเมินคะแนนความร่วมมือระหว่างเรียนของนักศึกษาทีมเดียวกัน
100 375 (00) แบบประเมินใหม่  Case conference
101 376 (01)-61-แบบประเมินการฝึกทักษะการให้สุขศึกษา
102 384 (01)-61  แบบประเมินการทำงานกลุ่มและการมีส่วนร่วม
103 385 (00)-60 แบบประเมินการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน
104 386 (01)-63 แบบประเมินทักษะปฏิบัติการตรวจร่างกาย Head to toe assessment
105 393 (00) แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกรณีศึกษา
106 394 (00)-60 แบบประเมิน infographic
107 395 (00)-60 แบบสังเกตเชิงจริยธรรมเรื่องความรับผิดชอบด้านการเรียนและความซื่อสัตย์
108 396 (00)-60 แบบประเมินการนำเสนอ
109 398 (01)-61 แบบสังเกตทักษะการกล้าแสดงออก-เพื่อนประเมินเพื่อน
110 399 (01)-61 แบบประเมินผลงานการอภิปรายกลุ่ม
111 399 (02)-65 แบบประเมินผลงานการวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารทางการพยาบาล
112 400 (01)-62 แบบประเมินกรณีศึกษา (Case Study Assessment Form) 
113 401 (02)-65 แบบประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา
114 402 (00)-61 แบบประเมินการคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ
115 403 (01)-65 แบบประเมินแผนผังมโนทัศน์
116 404 (00)-61 แบบประเมินพฤติกรรมจริยธรรม
117 409 (01)-63 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
118 410 (00)-61 แบบประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา
119 411 (01)-63 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล
120 412 (02)-65 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มย่อย Pre-post conference
121 417 (01)-63 แบบประเมินโครงงานจัดการข้อมูลทางการพยาบาล
122 418 (01)-64 แบบประเมินรายงานกรณีศึกษา
123 419 (00)-62 แบบประเมินความรู้ในการอภิปรายกรณีศึกษา
124 432 (00)-63 แบบประเมินความรู้ในการอภิปรายกรณีศึกษา
125 433 (01)-64 แบบประเมินรายงานผลการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชนและโครงการแก้ไขปัญหา
126 434 (00)-63 แบบฟอร์มประเมินรายงาน 
127 438 (00)-63 แบบประเมินผู้นำเสนอการอภิปราย
128 439 (00)-63 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
129 440 (00)-63 แบบประเมินแบบฝึกหัดท้ายบท
130 441 (00)-63 แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ
131 442 (00)-63 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง-บัณฑิต
132 456 (02)-65 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)ฯ หน่วยตรวจ
133 457 (00)-64 แบบประเมินการวิพากษ์บทความวิจัย
134 468 (00)-65 แบบประเมินการนำเสนอปัญหาสุขภาพจิตหรือโรคทางจิตเวช
135 469 (00)-65 แบบประเมินการปภิปรายกลุ่มย่อย วิชา การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
136 470 (00)-65 แบบประเมินการวิเคราะห์และนำเสนอกรณีศึกษา
137 473 (00)-66 แบบประเมินรายงานการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการตามช่วงวัย
138 474 (00)-66 แบบประเมินรายงานกระบวนการพัฒนาตน
139 475 (00)-66 แบบประเมิน : การนำเสนอ
140 476 (00)-66 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม / อภิปรายกลุ่ม
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด

1

053 (05)-50 แบบประเมินแผนการสอนในคลินิก

2

054 (06)-52 แบบฟอร์มประเมินการสอน Topic Clinical Teaching
3 058 (05)-64 Evaluation  Participation in Group Discussion Seminar
4 062 (02) แบบประเมินผลงานกลุ่ม การศึกษาดูงานในสถาบันของรัฐฯ
5 090 (01)-46 Evaluation of Presentation

6

092 (02)-50 ใบประเมินผลการศึกษาปรากฏการณ์ปัญหาชุมชน
7 093 (03)-55 แบบประเมินรายงานศึกษาชุมชนและการจัดทำโครงการ
8 099 (04)-64 Evaluation  Leader in group discussion- Seminar
9 108 (02)-64 แบบประเมินการประชุมกลุ่มในการเรียนรู้ทางคลินิก (ไทย-อังกฤษ)
10 111 (01)-43 แบบประเมินกรณีศึกษา (Case Study)
11 113 (03)-59 แบบฟอร์มประเมินโครงการ
12 114 (04)-59 แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
13 128 (05)-64 แบบประเมิน Case Conferance
14 150 (04)-66 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
14 150 (04)-66 Psychiatric and Mental Health Nursing Practice Evaluation Form
15 151 (03)-66 แบบประเมินผลรายงานบันทึกการสนทนาระหว่างพยาบาลและผู้ป่วย 

15

151 (03)-66 Process Recording Evaluation Form
16 152 (03)-66 แบบประเมินรายงานกรณีศึกษา
16 152 (03)-66 Case Study Report Evaluation Form 
17 153 (01)-50 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก
18 177 (04)-58 ประเมินรายงานการศึกษาครอบครัว
19 204 (02)-66 แบประเมินการทำกลุ่มจิตบำบัด
19 204 (02)-66 Supportive Group Psychotherapy Practice Evaluation Form
20 205 (01)-47 ใบประเมินผลรายงานการให้คำปรึกษาครอบครัว
21 206 (03)-50 Evaluation Tool Clinical Practice
22 220 (02)-50 แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์ปัญหาทางการพยาบาลฯ
23 224 (01)-51 แบบประเมินผลการเขียนบทความทางวิชาการ-รายงาน
24 238 (05)-64 Evaluation Comprehensive Health Assessment รอ
25 250 (01)-50 แบบประเมินรายงาน
26 257 (05)-64 แบบประเมินการเขียนรายงาน
27 266 (01)-51 แบบประเมินสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในชุมชนโดยนักศึกษา
28 267 (01)-61 แบบประเมินรายงานแนวคิดโครงร่างวิจัย
29 279 (00)-51 แบบประเมินการปฏิบัติ- รายงาน Psychiatric Interviewฯ
30 286 (00)-52 แบบประเมินโครงการเพื่อแก้ปัญหาทางการพยาบาลในคลินิก
31 287 (00)-52 แบบประเมินการสัมมนาการพยาบาลเด็กขั้นสูงทางคลินิก
32 296 (00)-54 แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม
33 303 (01)-60 แบบประเมินการอภิปรายวารสารสโมสร
34 306 (01)-64 Evaluation Form-Daily report Weekly report (ไทย-อังกฤษ)
35 307 (00)-56 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกชุมชน (ฟอร์มกลาง )
36 346 (01)-58 criteria for grading paper (assignment1)
37 347 (01)-58 criteria for grading paper (assignment2)
38 348 (01)-58 criteria for grading paper (assignment3-1)
39 349 (01)-58 criteria for grading paper (assignment3-2)
40 350 (01)-58 criteria for grading special presentation (research utilization in nursing)
41 351 (02)-60 criteria for grading paper (proposal)
42 352 (00)-57 criteria for grading article report
43 353 (00) evaluation form - Topic review in nursing practice guideline
44 369 (01)-60 Criteria for Grading Paper Assignments
45 370 (01)-60 Criteria for Discussion Thread
46 371 (01)-60 Criteria for Grading the Virtual Classroom
47 372 (01)-58 Class Participation - Discussion Evaluation Form
48 377 (03)-59 Evaluation  Leader in group discussion- Seminar
49 378 (00)-59 Participation in Group Discussion & Seminar
50 379 (00)-59 Evaluation for Applying Theory of Nursing...
51 380 (02)-64 Evaluation form Clinical Nursing Round
52 381 (01)-64 Evaluation form Care Management
53 382 (01) แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ
54 383 (00) แบบประเมิน Reflective Exrcise
55 392 (00) -60 แบบประเมินการนำเสนอผลการประเมินภาวะสุขภาพ
56 397 (00) Creteria for Grading Project-Case report
57 405 (00)-61 แบบประเมิน  การศึกษาดูงานระบบบริการบำบัดเสริมทางการพยาบาล
58 419 (00)-62 แบบประเมินความรู้ในการอภิปรายกรณีศึกษา
59 420 (00)-62 Evaluation Form_Weekly Report in Clinical Practice
60 421 (00)-62 Field Trip Report-International Visit
61 422 (00)-62 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก-ชุมชน 
62 423 (00)-63 แบบประเมินการตรวจร่างกาย (Physical Assessment)
63 424 (01)-64 แบบประเมินรายงานการประเมินสุขภาพทารกแรกเกิดและเด็ก
64 425 (01)-64 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก-ชุมชน (เด็ก)
65 426 (00)-63 แบบประเมินการปฏิบัติพยาบาลในคลินิกร่วมกับการพัฒนารูปแบบนวัตกรรม1
66 427 (00)-64 Evaluation Form-Weekly Report in Clinical Practice
67 428 (00)-63 Evaluation Form- Project evaluation and presentation
68 429 (01)-64 Evaluation-Health assessment in Advance Nursing
69 430 (01)-64 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก-ชุมชน (เด็ก)
70 431 (00)-64 Evaluation-Case study report and presentation
71 435 (00)-63 แบบประเมินการค้นคว้าและการนำเสนอ
72 437 (01)-64 แบบประเมินรายงาน
73 443 (00)-63 Evaluation Form Reading Assignment
74 444 (00)-63 Evaluation Form Case conference
75 445 (00)-63 แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก
76 446 (00)-63 แบบประเมินการฝึกปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคอง
77 447 (00)-64 แบบประเมินตรวจร่างกาย
78 448 (01)-65 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลรักษาโรคเบื้องต้น
79 449 (00)-64 แบบประเมินการเขียนรายงานกรณีศึกษา
80 450 (00)-64 Evaluation- Research Paper
81 451 (01)-64 แบบประเมินการใช้วิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์
82 452 (00)-64 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกชุมชน
83 453 (00)-64 แบบประเมิน Photo Voice
84 454 (00)-64 แบบประเมิน  Case Conference
85 458 (00)-64 Criteria for Grading Seminar Presentation
86 459 (00)-64 Class Participation-Discussion Evaluation Form
87 460 (00)-64 Evaluation Form Care management
88 461 (00)-64 Evaluation Form Topic Review of Nursing Guideline
89 462 (00)-64 Evaluation Form Family study 
90 463 (00)-64 Evaluation Form Clinical problems and management 
91 464 (00)-64 Evaluation Form A Health care project report in the selected group of patients
92 465 (00)-64 Evaluation form Comprehensive Geriatric Assessment
93 466 (00)-64 Student Assessment Weekly Report Feedback
94 467 (00)-64 แบบประเมินโครงการอนามัยโรงเรียน
95 471 (00)-66 แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์การทำกลุ่มจิตบำบัด
95 471 (00)-66 Analysis of Supportive Group Psychotherapy Report Evaluation Form
95 472 (00)-65 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
96 477 (00)-66 Research Proposal Evaluation Form
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 113 (03)-59 แบบฟอร์มประเมินโครงการ
2 114 (04)-59 แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 358 (02)-60 แบบประเมินการพัฒนาเครื่องมือและหรือนวตกรรมในการประเมินและดูแลสุขภาพ
4 359 (00)-58 Evaluation of Presentation
5 361 (00)-58 ประเมินรายงานการศึกษาครอบครัว
6 387 (01) -62 แบบประเมินการนำเสนอ Topic review
7 388 (01) -62 แบบประเมินกรณีศึกษา
8 389 (01) -62 แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติทางคลินิกในกลุ่มผู้ป่วยที่สนใจ
9 390 (01) -62 แบบประเมินรายงานการสังเคราะห์รูปแบบการดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่สนใจ
10 391 (00) -60 แบบประเมินการพัฒนาโครงการ (สัมมนาการพัฒนาโครงการ)
11 415 (00)-62 แบบประเมินการจัดทำฐานข้อมูลขนาดเล็ก ..
12 416 (00)-62 แบบประเมินการวิเคราะห์นโยบายสุขภาพและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
13 455 (00)-64 แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 240 (01)-52 แบบประเมินฝึกปฏิบัติ  Epidemic analysis
2 242 (01)-53 แบบฟอร์มการประเมินผล Conference interesting case
3 244 (01)-53 แบบฟอร์มการประเมินผล  Group Project
4 246 (01)-56 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
5 249 (01)-56 แบบประเมินการอภิปรายกลุ่มย่อย
6 255 (01)-50 แบบประเมินผลทักษะปฏิบัติด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
7 258 (01)-54 แบบประเมินผลภาคปฏิบัติ
8 259 (00)-50 แบบประเมินผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
9 260 (00)-50 เกณฑ์ประเมินเนื้อหาที่สืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ต
10 264 (00)-50 แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานและการทำโครงการ
11 270 (00)-50 แบบประเมินการนำสัมมนาสำหรับผู้นำสัมมนา
12 271 (00)-50 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการสัมมนา
13 289 (00)-52 แบบประเมินการอภิปรายกลุ่มย่อย (conference)
14 292 (00)-52 แบบประเมินการสรุปหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาวะระดับปฐมภูมิ
15 295 (00)-53 แบบประเมินผลการเขียนบทความทางวิชาการ รายงาน
16 309 (03)-58  ประเมินทักษะการซักประวัติ คัดกรอง ตรวจวินิจฉัยฯ
17 313 (03)-58 แบบประเมินแผนการพยาบาล
18 314 (03)-57 แบบประเมินกรณีศึกษา
19 315 (02)-57 แบบประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติ
20 319 (01)-61 แบบประเมินการสร้างสัมพันธภาพ
21 337 (00)-57 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE การตรวจตาส่วนหลังด้วย ophthalmoscope
22 338 (00)-57 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE การตรวจการหักเหของแสงด้วย Retinoscope
23 339 (01)-57 แบบประเมินรายงานการเขียนโครงการ
24 340 (01) ประเมินทักษะการปฏิบัติโครงการส่งเสริมสุขภาพตาในชุมชน
25 342 (00)-57 แบบประเมินอภิปรายกลุ่มย่อย
26 345 (00)-57 แบบประเมินทักษะการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ
27 354 (00) แบบประเมินปฏิบัติทางการพยาบาล
28 355 (00) แบบฟอร์มประเมินผล OSCE- การตรวจตาส่วนนอกและส่วนหน้าด้วยไฟฉายและไม้พันสำลี
29 362 (00)-58แบบประเมินรายงานห้องผ่าตัด
     
     
     
     
Thai