โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
อาจารย์ ดร. จิราพร ไลนิงเกอร์
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
อีเมล์ : Jiraporn.cho@mahidol.edu
โทร. 02-201-2895
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
1.ผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ในชุมชน
2.ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
3.การพัฒนาและแปลเครื่องมือวิจัย
4.การพยาบาลในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
5.อนามัยชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
อีเมล์ : kamonrat.kit@mahidol.edu
โทร. 02-201-0731
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลชุมชน/การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (NP)
รองศาสตราจารย์ ดร. วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
อาจารย์พยาบาล
อีเมล์ : wantana.lim@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1600
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลชุมชน