ที่ปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ที่ปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
ที่ปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร
ที่ปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
ที่ปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี