โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมร ภูมนสกุล
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์
อีเมล์ : srisamorn.phu@mahidol.edu
โทร. 02-201-0750, 0753
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์
การวิจัยทางการพยาบาล
รองศาสตราจารย์ พรศรี ดิสรเตติวัฒน์
รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์
อีเมล์ : pornsri.dis@mahidol.edu
โทร. 02-201-0748
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
อาจารย์ ดร. ปรานี ป้องเรือ
อาจารย์พยาบาล
อีเมล์ : pranee.pon@mahidol.edu
โทร. 02-201-0749
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
-การผดุงครรภ์
-การพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิด
-สุขภาพสตรีและสุขอนามัยเจริญพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายลม เกิดประเสริฐ
อาจารย์พยาบาล
อีเมล์ : sailom.ger@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0745
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล