ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

ปรัชญา (Philosophy)

“การบูรณาการระหว่างการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาล เป็นปัจจัยสำคัญสู่ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต พยาบาล และสร้างสรรค์วิชาการที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”

"The integration of nursing education, research, and academic activity is an important factor leading to excel in producing good quality nurses and providing a good quality of academic affairs, which give the greatest benefits for human beings for human beings"

ปณิธาน (Determination)

“บ่มเพาะจิตวิญญาณ สร้างสรรค์การพยาบาลเพื่อเพื่อนมนุษย์”

"Fostering the Spirit of Nursing for Humanity"

วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับสากล”

"Ramathibodi School of Nursing is determined to be a leader nursing school at international level"

พันธกิจ (Mission)

“สร้างความเป็นเลิศด้านพยาบาลศาสตร์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณภาพและคุณธรรม เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”

"To excel in nursing education and innovation with integrity for the betterment of Thai society and benefit of mankind"

ค่านิยม (Core Values) : R-A-N-S

R - Resiliency แข็งแกร่ง

A - Autonomy กล้าคิด

N - Nurture จิตอาสา

S - Smart พัฒนาตนให้รอบรู้สู่การเป็นผู้นำทางวิชาการและทำงานอย่างมืออาชีพ

ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

"ดอกแก้ว" - ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Orange Jessamine (Murraya paniculata)