You are here

งานการศึกษา งานกิจการนักศึกษา หน่วยกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม

 
งานการศึกษา และกิจการนักศึกษา
 

 
 
 หัวหน้างานการศึกษา งานกิจการนักศึกษา
นางสาวศุญญางค์ อ่อนดำ
นางสาวศุภญางค์ อ่อนดำ
หัวหน้างานการศึกษา และกิจการนักศึกษา
02-201-2130
 
 หลักสูตรปริญญาตรี
นางจันทโรทัย ช่วยเพ็ง
นางจันทโรทัย ช่วยเพ็ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-2130
 
นางรัตน์ตัญญู พิศาลสงคราม
นางรัตน์ตัญญู พิศาลสงคราม
นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-201-2130
 
นางสาวพิไลลักษณ์ สมตน
นางสาวพิไลลักษณ์ สมตน
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
โทร. 02-201-2130
 
 
นางสาวรินทร์ลภัส นิธิวัฒน์ชยากร
นางสาวรินทร์ลภัส นิธิวัฒน์ชยากร
นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-201-2130
นางสาวรินทร์ลภัส นิธิวัฒน์ชยากร
นางสาวพรพิรุณ ลิปิมงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-2130
 
 กิจการนักศึกษา
นางกันต์ฤทัย เปี่ยมโชคไชยกร
นางกันต์ฤทัย เปี่ยมโชคไชยกร
นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-201-1691,02-201-0574
 
นางสาวนฤมล ประทุมสูตร
นางสาวนฤมล ประทุมสูตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-1691,02-201-0574
 
นายเอกลักษณ์ อัศววิริยะโยธิน
นายเอกลักษณ์ อัศววิริยะโยธิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-1691,02-201-0574
 
 
นางแก้วขวัญ ศักดิ์ศิริ
นางแก้วขวัญ ศักดิ์ศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-1691,02-201-0574
 
 
 
 หน่วยกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม
นนางสาวแพร บรรณาการ
นางสาวแพร บรรณาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0599
 
 
 เจ้าหน้าที่ห้องฝึกทักษะทางการพยาบาล (Skill Lab)
นายธีรวัฒน์ ช่างปัด
นายธีรวัฒน์ ช่างปัด
พยาบาล
โทร. 02-201-0523
 
นางสาวมิ่งกมล ภิบาลวงษ์
นางสาวมิ่งกมล ภิบาลวงษ์
พยาบาล
โทร. 02-201-0523
 
นายนันท์พิวัฒน์ ธงแสนเมือง
นายนันท์พิวัฒน์ ธงแสนเมือง
ผู้ช่วยพยาบาล
โทร. 02-201-0523
 
 งานทะเบียน วัดและประเมินผล
 
นางสาวสุณี ครุฑบุตร
นางสาวสุณี ครุฑบุตร
นักวิชาการสถิติ
โทร. 02-201-2010
 
 เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษาฯ
นางสาวอรนุช บุญภูมิ
นางสาวอรนุช บุญภูมิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-1479, 02-201-1248