งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา

งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นางสาวศุภญางค์ อ่อนดำ
นางสาวศุภญางค์ อ่อนดำ
หัวหน้างานการศึกษาและกิจการนักศึกษา
0-2201-2130
หน่วยหลักสูตรปริญญาตรี
นางจันทโรทัย ช่วยเพ็ง
นางจันทโรทัย ช่วยเพ็ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-2130
นางรัตน์ตัญญู พิศาลสงคราม
นางรัตน์ตัญญู พิศาลสงคราม
นักวิชาการศึกษา
0-2201-2130
นางสาวพิไลลักษณ์ สมตน
นางสาวพิไลลักษณ์ สมตน
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
0-2201-2130
นางสาวรินทร์ลภัส นิธิวัฒน์ชยากร
นางสาวรินทร์ลภัส นิธิวัฒน์ชยากร
นักวิชาการศึกษา
0-2201-2130
นางสาวพรพิรุณ ลิปิมงคล
นางสาวพรพิรุณ ลิปิมงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-2130
หน่วยกิจการนักศึกษา
นางกันต์ฤทัย เปี่ยมโชคไชยกร
นางกันต์ฤทัย เปี่ยมโชคไชยกร
นักวิชาการศึกษา
0-2201-1691, 0-2201-0574
นางสาวนฤมล ประทุมสูตร
นางสาวนฤมล ประทุมสูตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-1691, 0-2201-0574
นายเอกลักษณ์ อัศววิริยะโยธิน
นายเอกลักษณ์ อัศววิริยะโยธิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-1691, 0-2201-0574
นางรมิดา ศักดิ์ศิริ
นางรมิดา ศักดิ์ศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-1691, 0-2201-0574
หน่วยทะเบียน วัดและประเมินผล
นางสาวสุณี ครุฑบุตร
นางสาวสุณี ครุฑบุตร
นักวิชาการสถิติ
0-2201-2010
หน่วยดูแลหอพักนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี
นางสาวอรนุช บุญภูมิ
นางสาวอรนุช บุญภูมิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-1479, 0-2201-1248