โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมลชาติ ดวงบุบผา
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อีเมล์ : Sumolchat.pua@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0678
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและเฉียบพลัน (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กีรติกานต์ ป้ายงูเหลือม
รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อีเมล์ : kieratikan.pay@mahidol.edu
โทร. 02-201-0694
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลผ่าตัด
อาจารย์ ดร. นิภาพร บุตรสิงห์
อาจารย์พยาบาล
อีเมล์ : nipaporn.but@mahidol.edu
โทร. 02-201-0694
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
อาจารย์ พิชญา ทองโพธิ์
อาจารย์พยาบาล
อีเมล์ : Pichaya.tho@mahidol.edu
โทร. 02-201-2020
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลฉุกเฉิน การบาดเจ็บและสาธารณภัย
สารสนเทศทางการพยาบาล