You are here

งานบัณฑิตศึกษา และวิจัย

 
งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
 

 
 หัวหน้างานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
นางสาวศศิธร ประเวช
นางสาวศศิธร ประเวช
หัวหน้างานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
โทร. 02-201-0607
 
 หน่วยหลักสูตรปริญญาโท
นางสาวพัณณ์ชิตา ลิ้มอารีย์
นางสาวพัณณ์ชิตา ลิ้มอารีย์
นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-201-0607
 
นางสาวจีรวรรณ โหม่งหรุ่น
นางสาวจีรวรรณ โหม่งหรุ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0608
 
นางสิริวรรณ พิจารโชติ
นางสิริวรรณ พิจารโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0608
 
นางสาวพิมพ์ชนก ขำท้วม
นางสาวพิมพ์ชนก ขำท้วม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-2018
 
 หน่วยสารบรรณ
นางสาวนฤมล ทิพวัฒน์
นางสาวนฤมล ทิพวัฒน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 02-201-2018
 
 หน่วยหลักสูตรปริญญาโท (นานาชาติ)
นางสาวทักษอร วงศ์ทองคำ
นางสาวทักษอร วงศ์ทองคำ
นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-201-0638
 
 หน่วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นางสาวสุณิสา บัวประเสริฐ
นางสาวสุณิสา บัวประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-2174
 
 หน่วยหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
นางสาวเบญจมาศ พรมศิลา
นางสาวเบญจมาศ พรมศิลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0611
 
 หน่วยวิจัย
 
นางสาวพนิตตา โนนสูงเนิน
นางสาวพนิตตา โนนสูงเนิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0611
 
นางสาวเสาวลักษณ์ เอียดปุ่ม
นางสาวเสาวลักษณ์ เอียดปุ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0611
 
นางสาวเสาวลักษณ์ เอียดปุ่ม
นางสาวธัญญลักษณ์  เวชชศาสตร์
ผู้ช่วยวิจัย
โทร. 02-201-0611
 
 
 หน่วยวิเทศสัมพันธ์
นายเขมรัฐ พงษ์โสภณ
นายเขมรัฐ พงษ์โสภณ
นักวิเทศสัมพันธ์
โทร. 02-201-2012
นายเขมรัฐ พงษ์โสภณ
นางสาวเอื้อฤทัย สิทธิพงศ์
นักวิเทศสัมพันธ์
โทร. 02-201-2012