You are here

งานบัณฑิตศึกษา และวิจัย

 
งานบัณฑิตศึกษา และวิจัย
 

 
 หัวหน้างานบัณฑิตศึกษาและวิจัยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
นางสาวศศิธร ประเวช
นางสาวศศิธร ประเวช
หัวหน้างานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
โทร. 02-201-0607
 
 เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาโท
นางสาวพัณณ์ชิตา ลิ้มอารีย์
นางสาวพัณณ์ชิตา ลิ้มอารีย์
นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-201-0607
 
นางสาวจีรวรรณ โหม่งหรุ่น
นางสาวจีรวรรณ โหม่งหรุ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0608
 
นางสิริวรรณ พิจารโชติ
นางสิริวรรณ พิจารโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0608
 
นางสาวพิมพ์ชนก ขำท้วม
นางสาวพิมพ์ชนก ขำท้วม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-2018
 
 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
นางสาวนฤมล ทิพวัฒน์
นางสาวนฤมล ทิพวัฒน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 02-201-2018
 
 เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาโท(นานาชาติ)
นางสาวทักษอร วงศ์ทองคำ
นางสาวทักษอร วงศ์ทองคำ
นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-201-0638
 
 เจ้าหน้าที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นางสาวสุณิสา บัวประเสริฐ
นางสาวสุณิสา บัวประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-2174
 
 เจ้าหน้าที่หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
นางสาวเบญจมาศ พรมศิลา
นางสาวเบญจมาศ พรมศิลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0611
 
 เจ้าหน้าที่วิจัย
 
นางสาวพนิตตา โนนสูงเนิน
นางสาวพนิตตา โนนสูงเนิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0611
 
นางสาวเสาวลักษณ์ เอียดปุ่ม
นางสาวเสาวลักษณ์ เอียดปุ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-201-0611
 
 
 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
นายเขมรัฐ พงษ์โสภณ
นายเขมรัฐ พงษ์โสภณ
นักวิเทศสัมพันธ์
โทร. 02-201-2012