You are here

งานบัณฑิตศึกษา และวิจัย

 
หัวหน้างานบัณฑิตและวิจัยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
นางสาวศศิธร ประเวช
นางสาวศศิธร ประเวช
หัวหน้างานงานบัณฑิตและวิจัย
โทร. 02-201-0607
 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาโท
นางสาวพัณณ์ชิตา ลิ้มอารีย์
นางสาวพัณณ์ชิตา ลิ้มอารีย์
โทร. 02-201-0607
 
นางสาวจีรวรรณ โหม่งหรุ่น
นางสาวจีรวรรณ โหม่งหรุ่น
โทร. 02-201-0608
 
นางสิริวรรณ พิจารโชติ
นางสิริวรรณ พิจารโชติ
โทร. 02-201-0608
 
นางสาวพิมพ์ชนก ขำท้วม
นางสาวพิมพ์ชนก ขำท้วม
โทร. 02-201-2018
 
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
นางสาวนฤมล ทิพวัฒน์
นางสาวนฤมล ทิพวัฒน์
โทร. 02-201-2018
 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาโท(นานาชาติ)
นางสาวทักษอร วงศ์ทองคำ
นางสาวทักษอร วงศ์ทองคำ
โทร. 02-201-0638
 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นางสาวสุณิสา บัวประเสริฐ
นางสาวสุณิสา บัวประเสริฐ
โทร. 02-201-2174
 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
นางสาวสุณิสา บัวประเสริฐ
นางสาวเบญจมาศ พรมศิลา
โทร. 02-201-0611
 
เจ้าหน้าที่วิจัย
 
นางสาวสุภาพร ลิ้มคองโค
นางสาวสุภาพร ลิ้มคองโค
โทร. 02-201-2342
นางสาวปรมาภรณ์ กรมสุริยศักดิ์
นางสาวปรมาภรณ์ กรมสุริยศักดิ์
โทร. 02-201-2342
นางสาววริษฐา อุนะพำนัก
นางสาววริษฐา อุนะพำนัก
โทร. 02-201-2342
 
 
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
นายเขมรัฐ พงษ์โสภณ
นายเขมรัฐ พงษ์โสภณ
โทร. 02-201-2012