งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย

งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
นางสาวศศิธร ประเวช
นางสาวศศิธร ประเวช
หัวหน้างานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
0-2201-0607
หน่วยหลักสูตรปริญญาโท
นางสาวพัณณ์ชิตา ลิ้มอารีย์
นางสาวพัณณ์ชิตา ลิ้มอารีย์
นักวิชาการศึกษา
0-2201-0607
นางสิริวรรณ พิจารโชติ
นางสิริวรรณ พิจารโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-0608
นางสาวพิมพ์ชนก ขำท้วม
นางสาวพิมพ์ชนก ขำท้วม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-2018
หน่วยสารบรรณ
นางสาวนฤมล ทิพวัฒน์
นางสาวนฤมล ทิพวัฒน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
0-2201-2018
หน่วยหลักสูตรปริญญาโท (นานาชาติ)
นางสาวทักษอร วงศ์ทองคำ
นางสาวทักษอร วงศ์ทองคำ
นักวิชาการศึกษา
0-2201-0638
หน่วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นางสาวสุณิสา บัวประเสริฐ
นางสาวสุณิสา บัวประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-2174
หน่วยหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
นางสาวเบญจมาศ พรมศิลา
นางสาวเบญจมาศ พรมศิลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-0611
หน่วยวิจัยและนวัตกรรม
นางสาวธัญญลักษณ์ เวชชศาสตร์
นางสาวธัญญลักษณ์ เวชชศาสตร์
ผู้ช่วยวิจัย
0-2201-0611
นางสาวพนิตตา โนนสูงเนิน
นางสาวพนิตตา โนนสูงเนิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-0611
นางสาวเสาวลักษณ์ เอียดปุ่ม
นางสาวเสาวลักษณ์ เอียดปุ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-0611
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
นายเขมรัฐ พงษ์โสภณ
นายเขมรัฐ พงษ์โสภณ
นักวิเทศสัมพันธ์
0-2201-2012
นางสาวเอื้อฤทัย สิทธิพงศ์
นางสาวเอื้อฤทัย สิทธิพงศ์
นักวิเทศสัมพันธ์
0-2201-2012